BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Praca

Rekrutacja na stanowisko psychologa w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny MOPS – KA.1110 -22 /19

Drukuj PDF

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko psychologa

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

MOPS – KA.1110 -22 /19

 

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Data ogłoszenia naboru: 08.11.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających opinii psychologa,

 2. świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy, celem zapobiegania powstaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów, w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych ( katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.),

 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstania,

 3. sporządzanie diagnoz psychologicznych i opinii dotyczących stanu psychicznego klienta,

 4. przygotowywanie i prowadzenie działań interwencyjnych, w tym działań w środowisku,

 1. prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań ( rejestr osób, które skorzystały z porady),

 2. opracowywanie i przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących stanowiska pracy,

 3. prowadzenie konsultacji i szkoleń dla pracowników socjalnych i innych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 4. podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie pomocy społecznej,

 5. współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w celu wsparcia środowiska rodzinnego,

 6. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

II. Warunki pracy:

 

 1. praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), praca na terenie miasta Gniezna,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,

 6. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

 

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. udokumentowany staż pracy na stanowisku psychologa ( min.1 rok),

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 5. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 6. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 7. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 8. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 9. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 1. wskazane ukończone kursy uzupełniające z zakresu psychologii, kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 2. predyspozycje i umiejętności kandydata:

- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

- umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność obsługi komputera,

- komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność.

 

V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na

kopercie numeru referencyjnego KA.1110-22/19 , w terminie do dnia 29.11.2019 r.

w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7,

I piętro ,w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

VII. Inne informacje:

 

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania

dokumentów rekrutacyjnych.

 

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub

poprawieniu.

 

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo

nierozstrzygnięcia naboru.

 

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w

miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

 

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani

telefonicznie lub e-mailem.

 

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną

umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy

informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-11-08 12:14:57)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Drukuj PDF

 

 

 

Gniezno, 06 listopada 2019 r.

KA.1110-15/19

 

 

Informacja

o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisku zatrudniony został Pan Waldemar Gucia , zamieszkały w Gnieźnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydat spełnił wymagania i po przeprowadzonej rozmowie podjęto decyzję o Jego zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-11-06 13:09:11)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-11-06 13:11:12)

 

nabór na stanowisko informatyka

Drukuj PDF

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

ogłasza nabór na stanowisko informatyka

KA.1110- 3 /15

 

 

Liczba etatów: 1, umowa na czas określony.

Data ogłoszenia naboru: 19 października 2015 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- administrowanie systemem komputerowym Ośrodka i zapewnienie jego prawidłowego działania,
- administrowanie siecią i serwerem MS Windows Serwer – okresowa kontrola stanu instalacji i urządzeń,
- archiwizacja danych i zabezpieczenie nośników z kopiami bezpieczeństwa,
- nadzór nad prawidłową pracą programów użytkowych, biurowych i systemowych,
- konfigurowanie i instalacja sprzętu komputerowego w Ośrodku,
- modernizacja i dbanie o bezawaryjne prace sprzętu komputerowego oraz drukarek znajdujących się w Ośrodku tj. wykonywanie drobnych napraw oraz diagnostyka problemów i zgłaszanie serwisowi informacji dotyczących nieprawidłowego działania sprzętu,
- bieżąca konserwacja komputerów,
- analiza potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- nadzorowanie legalności oprogramowania komputerowego,
- obsługa systemów ochrony antywirusowej,
- bieżąca analiza i obsługa stanu zabezpieczeń systemów operacyjnych i baz danych,
- nadzór nad prawidłową transmisją elektronicznych dokumentów do ZUS, SEPI i ePUAP
- pomoc pracownikom przy rozwiązywaniu problemów informatycznych z bieżącymi aplikacjami,
- konsultacje i udzielanie instruktażu pracownikom z zakresu obsługi komputera,
- bieżąca aktualizacja strony internetowej.
 
Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:
 • wykształcenie wyższe / o kierunku informatyka, elektronika lub podobne/ lub wyższe techniczne i podyplomowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • 4 - letni staż pracy,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenia,
 • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,
 • zgoda kandydata zawarta na dokumencie CV na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny.
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność tworzenia i prowadzenia stron internetowych,
- znajomość zagadnień dotyczących sieci komputerowych i ich administrowania,
- znajomość zagadnień baz danych,
- umiejętność administracji serwerów opartych na systemach MS Windows Serwer,
- znajomość systemu operacyjnego Windows XP pod względem instalacji, konfiguracji oraz szybkiego rozwiązywania problemów,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy na stanowisku,
- systematyczność,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 3 /15 , w terminie do dnia 10 listopada 2015 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2,
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:
Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/
oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie przy ulicy Kolejowej 2 , III piętro.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-10-19 12:08:21)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-10-19 12:23:34)

 

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Drukuj PDF

 

 

 

KA.1110- 18/19 Gniezno, 04 listopada 2019 r.

 

 

 

Informacja

o wyniku rekrutacji na stanowisko psychologa

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na brak ofert na stanowisko psychologa zakończono rekrutację na wolne stanowisko pracy.

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-11-04 14:00:40)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

Drukuj PDF

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -21 /19

 

Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony na zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

 

Data ogłoszenia naboru: 23-10-2019 r.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:
  1. wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności:

   1. praca socjalna,

   2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

   3. udzielanie informacji,wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

   4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań, pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

   5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

   6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

   7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

   8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacje życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

   9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  2. ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  3. opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  4. prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  5. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 2. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna, jak również w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 6. dodatek do wynagrodzenia zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

   1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

   2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

   3. ukończone studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (kserokopia suplementu dyplomu).

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

  9. znajomość przepisów:

   1. ustawy o pomocy społecznej,

   2. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

   3. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

   4. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

   5. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowych placówkach,

  2. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  3. umiejętność obsługi komputera, predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in.:

    - empatia,

    - odporność na stres,

    - odpowiedzialność,

    - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

    - umiejętność współpracy.

V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne (test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik badania psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 21/19 , w terminie do dnia 08-11-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

  2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  4. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  5. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

 

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

Klauzula
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-23 12:18:12)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-24 09:03:54)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - psycholog

Drukuj PDF

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne na stanowisko

- psycholog

 

KA.1110- 15/18

 

 

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

na ww. stanowisko spełniła 1 osoba:

 

 

 1. Wertman Monika, zam. Poznań.

 

 

 

 

Z-ca Dyrektora

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Emilia Zalewska-Lis

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-09-19 10:19:07)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Drukuj PDF

 

 

 

KA.1110-16/19

Gniezno, 23 października 2019 r.

 

 

 

Informacja

o wyniku naboru na stanowisko pracownik socjalny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

W związku z rezygnacją jedynego kandydata na stanowisko pracownik socjalny zakończono rekrutację na wolne stanowisko pracy.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-24 07:34:49)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Rekrutacja na stanowisko specjalista pracy socjalnej w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 - 20 /19

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko specjalista pracy socjalnej

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 - 20 /19

 

 

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Data ogłoszenia naboru: 22-10-2019 r.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”,

 2. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 3. opracowywanie i przygotowywanie informacji, sprawozdań, analiz dotyczących problematyki przemocy w rodzinie,

 4. prowadzenie konsultacji i szkoleń w zakresie problematyki przemocy w rodzinie dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny,

 5. współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w zakresie przemocy w rodzinie,

 6. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 7. prowadzenie dokumentacji w zakresie wyżej wymienionych zadań.

 

II. Warunki pracy:

 1. praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), praca na terenie miasta Gniezna,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

a. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

c. ukończyli studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie ( kserokopia suplementu dyplomu).

 1. staż pracy: 3 lata w instytucjach pomocy społecznej, wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,.1,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 9. znajomość przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieskie Karty” oraz

wzorów formularzy „ Niebieska Karta”,

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin,

 2. staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. umiejętność obsługi komputera,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

a. empatia,

b. odporność na stres,

c. odpowiedzialność,

d. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

e. umiejętność współpracy.

 

V. Etapy rekrutacji:

 

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne (test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik badania psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 20/19 , w terminie do dnia 22-11-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

 

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

 

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-22 12:33:14)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-10-22 12:48:17)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - asystent rodziny KA.1110- 16/18

Drukuj PDF

 

 

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne na stanowisko

- asystent rodziny

 

KA.1110- 16/18

 

 

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze

na ww. stanowisko spełniło 6 osób:

 

 

 1. Arseńczuk Sylwia, zam. Gniezno.

 2. Godek Joanna, zam Gniezno.

 3. Kamiński Jarosław, zam. Gniezno.

 4. Kobielska-Huzarek Joanna, zam. Wierzyce.

 5. Reselska Teresa, zam. Gniezno.

 6. Rosińska Katarzyna, zam. Gniezno.

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-08-22 11:51:07)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w ramach projektu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

 

ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w ramach projektu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 19 /19

 

Liczba etatów: 2, umowa o pracę na czas określony , praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Data ogłoszenia naboru: 15.10.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

 1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

 2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

 3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

 1. Zakupie artykułów spożywczych,

 2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

 3. Karmieniu chorego,

 4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

z pomocy,

 1. Paleniu w piecu.

Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

 1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

 2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

 3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

 4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

 

II. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna,

 2. system zadaniowego czasu pracy,

 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 4. pakiet socjalny,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

 4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

 2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

 1. empatia,

 2. odporność na stres,

 3. odpowiedzialność,

 4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 5. umiejętność współpracy.

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

V. Etapy rekrutacji:

 1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

 2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

 3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 19/19, w terminie do dnia 25.10.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

 1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

 1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

 2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

 3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

Klauzula

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-15 10:23:57)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-15 10:58:38)

 

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Drukuj PDF

 

 

 

Gniezno, 13 sierpnia 2019 r.

KA.1110-14/19

 

 

Informacja

o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisku zatrudniona została Pani Grażyna Rakowicz , zamieszkała w Gnieźnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka spełniła wymagania i po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o Jej zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-08-13 13:40:30)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko - pracownik socjalny KA.1110- 14/18

Drukuj PDF

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne na stanowisko

- pracownik socjalny

 

KA.1110- 14/18

 

 

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

naborze na ww. stanowisko spełniły 2 osoby:

 

 

 1. Marcin Ciesielski, Trzemeszno

 2. Paulina Koczorowska, Kiszkowo

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora

 

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Emilia Zalewska-Lis

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-07-27 11:11:22)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Rekrutacja na stanowisko psychologa

Drukuj PDF

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko psychologa

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

MOPS – KA.1110 -18 /19

 

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Data ogłoszenia naboru: 10.10.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających opinii psychologa,

 2. świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy, celem zapobiegania powstaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów, w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych ( katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.),

 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstania,

 3. sporządzanie diagnoz psychologicznych i opinii dotyczących stanu psychicznego klienta,

 4. przygotowywanie i prowadzenie działań interwencyjnych, w tym działań w środowisku,

 1. prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań ( rejestr osób, które skorzystały z porady),

 2. opracowywanie i przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących stanowiska pracy,

 3. prowadzenie konsultacji i szkoleń dla pracowników socjalnych i innych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 4. podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie pomocy społecznej,

 5. współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w celu wsparcia środowiska rodzinnego,

 6. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

II. Warunki pracy:

 

 1. praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), praca na terenie miasta Gniezna,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,

 6. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. udokumentowany staż pracy na stanowisku psychologa ( min.1 rok),

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 5. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 6. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 7. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 8. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 9. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 1. wskazane ukończone kursy uzupełniające z zakresu psychologii, kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 2. predyspozycje i umiejętności kandydata:

- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

- umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność obsługi komputera,

- komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność.

 

V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie numeru referencyjnego KA.1110-18 /19 , w terminie do dnia 31.10.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, I piętro ,w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania  dokumentów rekrutacyjnych.

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

Klauzula

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-10 10:48:38)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-10 11:13:57)

 

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Drukuj PDF

 

 

 

Gniezno, 01 sierpnia 2019 r.

KA.1110-13/19

 

 

Informacja

o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisku zatrudniona została Pani Małgorzata Wawrzyniak , zamieszkała w Witkowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka spełniła wymagania i po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o Jej zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Emilia Zalewska-Lis

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-08-01 12:10:51)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na cztery stanowiska - pomoc administracyjna

Drukuj PDF

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne na cztery stanowiska

- pomoc administracyjna

 

KA.1110- 12 /18

 

 

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

naborze na ww. stanowiska spełniły 4 osoby:

 

 1. Domeradzka Agata, Gniezno

 2. Fizyczak Paulina, Gniezno

 3. Marciniak Klaudia, Września

 4. Wojciechowska Klaudia, Gniezno

 

 

 

Dyrektor

 

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-06-25 12:31:32)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Rekrutacja na stanowisko specjalista pracy socjalnej

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko specjalista pracy socjalnej

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110-17/19

 

 

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Data ogłoszenia naboru: 10-10-2019 r.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”,

 2. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 3. opracowywanie i przygotowywanie informacji, sprawozdań, analiz dotyczących problematyki przemocy w rodzinie,

 4. prowadzenie konsultacji i szkoleń w zakresie problematyki przemocy w rodzinie dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny,

 5. współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w zakresie przemocy w rodzinie,

 6. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 7. prowadzenie dokumentacji w zakresie wyżej wymienionych zadań.

 

 1. Warunki pracy:

 1. praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), praca na terenie miasta Gniezna,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

 3. ukończyli studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie ( kserokopia suplementu dyplomu).

 1. staż pracy: 3 lata w instytucjach pomocy społecznej, wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 1. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 3. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 4. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 5. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 6. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 7. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 8. znajomość przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieskie Karty” oraz

wzorów formularzy „ Niebieska Karta”,

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin,

 2. staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. umiejętność obsługi komputera,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

 1. empatia,

 2. odporność na stres,

 3. odpowiedzialność,

 4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 5. umiejętność współpracy.

 

V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne (test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik badania psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 17/19 , w terminie do dnia 21-10-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-10 10:47:09)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-10 11:13:50)

 

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Drukuj PDF

 

 

 

Gniezno, 11 lipca 2019 r.

KA.1110-11/19

 

 

Informacja

o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisku zatrudniona została Pani Beata Bartz , zamieszkała w Osiniec.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka spełniła wymagania i po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o Jej zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-07-11 12:34:05)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze - referent

Drukuj PDF

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne na stanowisko

urzędnicze - referent

 

KA.1110- 8 /18

 

 

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniły 3 osoby:

 

 1. Danuta Gąsiorowska, Gniezno

 2. Olga Jung, Gniezno

 3. Milena Szymańska, Gniezno.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-04-20 07:26:42)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

nabór na stanowisko urzędnicze, referent ds. obsługi klienta w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno


ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze, referent ds. obsługi klienta

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym KA.1110- 5 /11Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2011-07-25 08:19:14)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2015-12-22 07:55:29)

 

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -16/19

 

Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony na zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

 

Data ogłoszenia naboru: 10-10-2019 r.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności:

 1. praca socjalna,

 2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 4. pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacje życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

 1. ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

 2. opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

 3. prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

 4. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 1. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna, jak również w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 6. dodatek do wynagrodzenia zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

 

 1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

 3. ukończone studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie ( kserokopia suplementu dyplomu).

 1. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 3. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 4. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 5. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 6. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 7. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 8. znajomość przepisów:

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

 1. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowych placówkach,

 2. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 3. umiejętność obsługi komputera,

 4. predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

 

 1. Etapy rekrutacji:

 1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

 2. badanie psychologiczne (test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

 3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik badania psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 16/19, w terminie do dnia 21-10-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-10 10:41:09)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-10 11:13:42)

 

Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Drukuj PDF

 

 

 

Gniezno, 03 lipca 2019 r.

KA.1110-10/19

 

 

Informacja

o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisku zatrudniona została Pani Małgorzata Fiebich , zamieszkała w Gnieźnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka spełniła wymagania i po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o Jej zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-07-03 09:23:11)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny KA.1110-5/18

Drukuj PDF

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne na stanowisko

pracownik socjalny

 

KA.1110-5/18

 

 

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

zapotrzebowaniu na ww. stanowiska spełniła 1 osoba:

 

1. Albinowska Magdalena, zam. Żydowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-04-12 08:58:58)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w ramach projektu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 15 /19

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

 

ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w ramach projektu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

 

w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 15 /19

 

Liczba etatów: 2, umowa o pracę na czas określony , praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Data ogłoszenia naboru: 03.10.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

 1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

 2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

 3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

 1. Zakupie artykułów spożywczych,

 2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

 3. Karmieniu chorego,

 4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy,

 5. Paleniu w piecu.

Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

 1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

 2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

 3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

 4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

 

II. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna,

 2. system zadaniowego czasu pracy,

 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 4. pakiet socjalny,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

 4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

 2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

a. empatia,

b. odporność na stres,

c. odpowiedzialność,

d. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

e. umiejętność współpracy.

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

V. Etapy rekrutacji:

 1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

 2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

 3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 15/19, w terminie do dnia 14.10.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

 1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

 4. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

 5. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

 

 

 

 

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-03 12:52:00)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-10-08 09:30:19)

 

Informacja o wyniku rekrutacji na pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Drukuj PDF

 

 

 

Gniezno, 03 lipca 2019 r.

KA.1110-9/19

 

 

Informacja

o wyniku rekrutacji na pracownika socjalnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisku zatrudniona została Pani Joanna Bartosiewicz , zamieszkała w Gnieźnie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

kandydatka spełniła wymagania i po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o Jej zatrudnieniu.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-07-03 09:22:22)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na dwa stanowiska urzędnicze - referent KA.1110-2/18

Drukuj PDF

 

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne na dwa

stanowiska urzędnicze - referent

 

KA.1110-2/18

 

 

Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

zapotrzebowaniu na ww. stanowiska spełniło 14 osób:

 

 1. Cieślewicz Joanna, zam. Gniezno

 2. Dolata Wiesława, zam. Niechanowo

 3. Dzienniak Ilona, zam. Trzemeszno

 4. Janas Halina, zam. Gniezno

 5. Jankowska Jagoda, zam. Gniezno

 6. Kasprzyk Joanna, zam. Łubowo

 7. Kolibabka Hanna, zam. Gniezno

 8. Królikowska Paulina, zam. Trzemżal

 9. Kujawska-Krupka Karolina, zam. Gniezno

 10. Szczygielska Patrycja, zam Modliszewo

 11. Szymańska Milena, zam. Osiniec

 12. Tamul Marta, zam. Gniezno

 13. Tomaszewska Iwona, zam. Modliszewo

 14. Zielińska Magdalena, zam. Niechanowo.

 

 

 

 

Dyrektor

 

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-02-09 12:20:30)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

 

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny.

 

 

Liczba etatów: 1 , umowa na czas określony,

 

Data ogłoszenia : 09 października 2015r.,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

- praca socjalna,

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie samodzielnego rozwiązywania

spraw życiowych podopiecznych,

- pomoc w uzyskiwaniu przez podopiecznych specjalistycznego poradnictwa,

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- pobudzanie społecznej aktywności podopiecznych,

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

- inne wskazane przez Ustawę o pomocy społecznej.

 

Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 • wykształcenie /jeden z warunków/:

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- studia wyższe na kierunku praca socjalna

- lub studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku wskazanym przez Ustawę o pomocy społecznej,

kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

 • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 

Wymagania dodatkowe:

 • min. roczne doświadczenie w zawodzie pracownik socjalny,

 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

 • doświadczenie w pracy z ludźmi,

 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 • mile widziane zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach związanych ze stanowiskiem pracownika socjalnego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie

PRACOWNIK SOCJALNY , w terminie do dnia 23 października 2015r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko pracownik socjalny

zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-10-09 12:34:23)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 14 /19

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

 

ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

 

w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 14 /19

 

Liczba etatów: 2, umowa o pracę na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Data ogłoszenia naboru: 05.07.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

 1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

 2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

 3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

 1. Zakupie artykułów spożywczych,

 2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

 3. Karmieniu chorego,

 4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy,

 5. Paleniu w piecu.

Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

 1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

 2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

 3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

 4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

II. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna,

 2. system zadaniowego czasu pracy,

 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 4. pakiet socjalny,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

 4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

 2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

a. empatia,

b. odporność na stres,

c. odpowiedzialność,

d. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

e. umiejętność współpracy.

 

 

 

 

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 14/19, w terminie do dnia 24.07.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

   

   

   

   

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-07-05 10:23:56)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-10-08 07:33:03)

   

  Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

   

   

   

  KA.1110-12/19

  Gniezno, 18 czerwca 2019 r.

   

   

   

  Informacja

  o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisku nie zostanie zatrudniona żadna osoba. Oferta, która wpłynęła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie w odpowiedzi na w/w rekrutację nie spełnia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-06-18 12:55:06)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referent KA.1110-1/18

  Drukuj PDF

   

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  urzędnicze referent

   

  KA.1110-1/18

   

   

   

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniło 12 osób:

   

  1. Bakaj Wioletta zam. Gniezno

  2. Guzik Sandra, zam. Kłecko

  3. Jankowska Jagoda, zam. Gniezno

  4. Kasprzyk Joanna, zam. Łubowo

  5. Kolibabka Hanna, zam. Gniezno

  6. Pilarska Agnieszka, zam. Gniezno

  7. Rożek Katarzyna, zam. Imielno

  8. Sawicka Katarzyna, zam. Mogilno

  9. Szymańska Milena, zam. Osiniec

  10. Tamul Marta, zam. Gniezno

  11. Tomaszewska Iwona, zam. Modliszewo

  12. Zielińska Magdalena, zam. Niechanowo

   

   

  Dyrektor

   

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-01-30 13:50:29)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny.

   

   

  Liczba etatów: 1 , umowa na czas określony,

   

  Data ogłoszenia : 31 sierpnia 2015r.,

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

  - praca socjalna,

  - dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z

  pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

  - udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie samodzielnego rozwiązywania

  spraw życiowych podopiecznych,

  - pomoc w uzyskiwaniu przez podopiecznych specjalistycznego poradnictwa,

  - udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

  - pobudzanie społecznej aktywności podopiecznych,

  - inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

  - inne wskazane przez Ustawę o pomocy społecznej.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • wykształcenie /jeden z warunków/:

  - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

  - studia wyższe na kierunku praca socjalna

  - lub studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku wskazanym przez Ustawę o pomocy społecznej,

  kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • dobra znajomość obsługi komputera,

  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

  • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych

  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

  • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  • list motywacyjny,

  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

   

  Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w zawodzie pracownik socjalny,

  • znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

  • doświadczenie w pracy z ludźmi,

  • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  • mile widziane zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach związanych ze stanowiskiem pracownika socjalnego.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie

  PRACOWNIK SOCJALNY , w terminie do dnia 18 września 2015r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

  Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko pracownik socjalny

  zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

  oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-08-31 07:21:36)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-08-31 07:24:19)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 13 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 13 /19

   

  Liczba etatów: 3, umowa o pracę na czas określony , praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 18.06.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

   

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

   

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 13/19, w terminie do dnia 28.06.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-06-18 11:39:26)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  wyniku rekrutacji na dwa stanowiska młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

  KA.1110-8/19

  Gniezno, 07 maja 2019r.

   

  Informacja
  o wyniku rekrutacji na dwa stanowiska młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej
  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko zatrudniona została:

  Pani Agata Plucińska-Ewiak, Gniezno.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  Pani Agata Plucińska-Ewiak spełniła wymagania formalne i po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o Jej zatrudnieniu.

  Po przeprowadzonych rozmowach z pozostałymi trzema kandydatkami, które spełniły wymagania formalne, podjęto decyzję o nie zatrudnieniu żadnej z trzech kandydatek.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-05-07 12:46:55)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referent KA.1110-16/17

  Drukuj PDF

   

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  urzędnicze referent

   

  KA.1110-16/17

   

   

   

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniło 6 osób:

   

  - Dorota Chuda , zam.Gniezno

  - Marciniak Klaudia, zam. Września

  - Kinga Manuszak, zam. Gniezno

  - Iwona Tomaszewska, zam. Modliszewo

  - Jagoda Jankowska, zam. Gniezno

  - Agata Powałowska, zam. Gniezno

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dyrektor

   

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-12-28 14:00:03)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  nabór na stanowisko urzędnicze księgowej

  Drukuj PDF

    

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowej

  KA.1110-   2 /15

  Liczba etatów:    1

  Data ogłoszenia naboru:

  Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku :

  ·         przestrzeganie zasad prowadzenia rachunkowości,

  ·         dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

  ·         bieżące i prawidłowe sporządzanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając właściwy przebieg operacji gospodarczych,

  ·         dekretacja dowodów księgowych i ich przygotowywanie do księgowania,

  ·         terminowe księgowanie operacji finansowych, zapewniające bieżące, rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych,

  ·         kontrolowanie zgodności ewidencji syntetycznej i analitycznej,

  ·         prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczanie inwentaryzacji majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  ·         prowadzenie korespondencji związanej z pracą działu.

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • wykształcenie wyższe– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • minimum 1 rok stażu na stanowisku księgowej,
  • dobra znajomość obsługi komputera,
  • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenia,
  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,
  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
  • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
  • list motywacyjny,

  Wymagania dodatkowe:

  ·         znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) z zakresu finansów publicznych,

  ·         doświadczenie w rachunkowości budżetowej,

  ·         samodzielność , odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,

  ·         umiejętność pracy w zespole ,

  ·         dobra organizacja czasu pracy,

  ·         znajomość pakietu MS Office,

  ·         znajomość obsługi komputerowych programów finansowo - księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 2  /15 ,  w terminie do dnia  21  września w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-09-10 12:50:20)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-09-10 12:58:21)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 12 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 12 /19

   

  Liczba etatów: 3, umowa o pracę na czas określony , praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 05.06.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

   

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

   

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 12/19, w terminie do dnia 17.06.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Z-ca Dyrektora

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-06-05 12:06:19)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

   

   

   

  KA.1110-7/19

  Gniezno, dnia  29 kwietnia 2019 r.

   

   

   

  Informacja

  o wyniku rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisku nie zostanie zatrudniona żadna osoba. Oferta, która wpłynęła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie w odpowiedzi na w/w rekrutację nie spełnia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-04-29 12:22:16)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze specjalisty d/s kontroli wewnętrznej KA.1110-15/17

  Drukuj PDF

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  urzędnicze specjalisty d/s kontroli wewnętrznej

  KA.1110-15/17

   

   

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniła 1 osoba:

   

  - Aszyk Diana, zam. Gniezno.

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-12-27 09:37:50)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny.

   

   

  Liczba etatów: 1 , umowa na czas określony, na zastępstwo ,

   

  Data ogłoszenia : 31 sierpnia 2015r.,

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

  - praca socjalna,

  - dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z

  pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

  - udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie samodzielnego rozwiązywania

  spraw życiowych podopiecznych,

  - pomoc w uzyskiwaniu przez podopiecznych specjalistycznego poradnictwa,

  - udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

  - pobudzanie społecznej aktywności podopiecznych,

  - inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

  - inne wskazane przez Ustawę o pomocy społecznej.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • wykształcenie /jeden z warunków/:

  - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

  - studia wyższe na kierunku praca socjalna

  - lub studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku wskazanym przez Ustawę o pomocy społecznej,

  kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • dobra znajomość obsługi komputera,

  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

  • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych

  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

  • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  • list motywacyjny,

  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

   

  Wymagania dodatkowe:

  • doświadczenie w zawodzie pracownik socjalny,

  • znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

  • doświadczenie w pracy z ludźmi,

  • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  • mile widziane zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach związanych ze stanowiskiem pracownika socjalnego.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie

  PRACOWNIK SOCJALNY , w terminie do dnia 11 września 2015r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

  Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko pracownik socjalny

  zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

  oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-08-31 07:22:43)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-08-31 07:24:08)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 11 /19

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 11 /19

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  Data ogłoszenia naboru: 28.05.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

   

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

   

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. test psychologiczny,

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 11 /19 , w terminie do dnia 07.06.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-05-28 12:35:33)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

   

   

   

  KA.1110-5/19

  Gniezno, 29 marca 2019 r.

   

   

   

  Informacja

  o wyniku rekrutacji na stanowisko pracownika socjalnego

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisku nie zostanie zatrudniona żadna osoba. Oferta, która wpłynęła do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie w odpowiedzi na w/w rekrutację nie spełnia wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu.

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-03-29 11:33:08)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko asystent rodziny

  Drukuj PDF

   

   

  KA.1110-14/17

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  asystent rodziny

   

  Data ogłoszenia: 08.11.2017 r.

   

   

   

   

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniła 1 osoba:

   

  - Szulc Agnieszka, zam. Gniezno,

   

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-11-22 13:46:16)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko INSPEKTORA

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko

   INSPEKTORA         KA.1110 –   1  / 15 

   

  Liczba etatów:   1 etat

  Data ogłoszenia :     23 lipca  2015 r.

   

  Wymagania konieczne:

  ·         obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202./,

  ·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  ·         niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  ·         wykształcenie :wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie zarządzania kadrami oraz

  ·    co najmniej 6 - letni staż pracy.

   

  Wymagania pożądane:,

  ·         doświadczenie zawodowe związane z planowaniem zatrudnienia, rozliczaniem czasu pracy,

  ·         samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy,

  ·         zdolność analitycznego myślenia,

  ·         znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

  ·         łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  ·         odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dyskrecja,

  ·         zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,

  ·         znajomość obsługi komputera,

   

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora  będzie należało  m.in. 

  1)    prowadzenie i bieżące aktualizowanie teczek akt osobowych,

  2)    prowadzenie  całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

  3)    prowadzenie ewidencji  czasu pracy,

  4)    ustalanie uprawnień pracowniczych,

  5)    realizacja  zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników,

  6)    prowadzenie spraw związanych m.in. z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowisko pracy,

         z odbywaniem służby przygotowawczej, z terminowym dokonywaniem ocen okresowych

         pracowników,

  7)  współpraca w zakresie tworzenia i propozycji zmian w regulaminach i zarządzeniach wewnętrznych w zakresie prawa pracy,

  8)    rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu  spraw pracowniczych Ośrodka.

   

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  ·         list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  ·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i wymagany staż pracy,

  ·         podpisane oświadczenia o:  obywatelstwie polskim,  pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

  ·         podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2014 r.,poz.1182.”

  ·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na  wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym.

   

  Informacje  o warunkach pracy na danym stanowisku:
  ·         Miejsce świadczenia pracy: MOPS 62-200 Gniezno, ul. Kolejowa ,
  ·         Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosi co najmniej 6%.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

  „Inspektor  KA.1110-1/15 „”,  w terminie do dnia  05 sierpnia 2015 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach  urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.


  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

  Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających  wymagane dokumenty,

  oświadczenia i spełniających wymagania konieczne i pożądane.

  Zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61)  426 25 82 w. 60.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Inspektor” zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie. 

   

                                                                                                Hanna Adamczak

                                                                                                Dyrektor

                                                                                                Miejskiego Ośrodka

                                                                                                Pomocy Społecznej

                                                                                                w Gnieźnie

   

   

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-07-23 07:55:46)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-07-23 08:02:02)

   

  Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -9 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -9 /19

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony na zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

  Data ogłoszenia naboru: 07-05-2019 r.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna, jak również w pomieszczeniach biurowych w

  budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do budynku jest dostosowany do

  potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

  - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  - ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  - kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. - studia o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie ( kserokopia suplementu dyplomu).

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  • własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  • własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

  • własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowych placówkach.,

  • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  1. Etapy rekrutacji:

   • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

   • test psychologiczny,

   • rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 9/19 , w terminie do dnia 30-05-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

   

  VII. Inne informacje:

  1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

  2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej
  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-05-07 12:13:05)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-05-07 12:34:27)

   

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie KA.1110- 6/19

  Drukuj PDF

   

   

  Gniezno, 26 marca 2019 r.

   

   

   

  Informacja

  o wyniku naboru na stanowisko

  referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  KA.1110- 6/19

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Z uwagi na przewidywane zmiany organizacyjne w Dziale Świadczeń Rodzinnych zakończono nabór na w/w stanowisko bez rozstrzygnięcia.

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-03-26 11:29:08)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze starszy referent KA.1110-13/17

  Drukuj PDF

   

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  urzędnicze starszy referent

   

  KA.1110-13/17

   

   

   

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniło 8 osób:

   

  - Gąsiorowska Beata, Gniezno,

  - Danielewicz Małgorzata, Mogilno,

  - Grześkowiak-Matelska Katarzyna, Gniezno,

  - Lubońska Katarzyna, Gniezno,

  - Kowalczyk Monika, Gniezno,

  - Królikowska Paulina, Trzemżal,

  - Lisiecka Anna, Trzemeszno,

  - Sobkowiak Sandra, Gniezno,

   

   

   

   

   

   

   

   

  Zastępca Dyrektora

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Emilia Zalewska-Lis

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-08-03 11:49:37)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA


  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny,

  w ramach

  projektu „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.  Liczba etatów:    1

   

  Rodzaj umowy : umowa zlecenie w wymiarze 110 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do dnia19 grudnia 2014 r.

   

  Data ogłoszenia :   10 LIPCA  2014r.


  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa będzie należało  m.in.

   

  1. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  2. Analiza i ocena potrzeb w zakresie doradztwa psychologicznego w oparciu o dotychczasowe działania skierowane do uczestników projektu jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach.

  3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie poruszać się po rynku pracy, w tym udzielanie niezbędnych porad i informacji wzmacniających i usprawniających powrót na rynek pracy.

  4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań zmierzających do powrotu do społeczeństwa i na rynek pracy.

  5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonanego doradztwa zgodnie z obowiązującymi przepisami .

  6. Stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie i  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

  7. Odpowiedzialność za właściwe dokumentowanie i przechowywanie dokumentów.

  8. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej.

  9. Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

  10. Zabezpieczenie powierzonego mienia, dokumentacji, przed kradzieżą, zniszczeniem.


  Wymagania konieczne:

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe - psycholog,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  • list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe ,
  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ PSYCHOLOG   – MOPS GNIEZNO”,  w terminie do dnia 08 sierpnia 2014r. w sekretariacie    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach  urzędowania. Aplikacje , które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Inne informacje:

              Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga

              złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

              Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

              Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających  wymagane dokumenty,

               oświadczenia i spełniających wymogi  konieczne i pożądane.

              Oczekujemy oferty osób nie pozostających w zatrudnieniu.

              Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61)  426 25 82 w. 60.

  Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko PSYCHOLOG   

  zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

  oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.                  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-07-10 11:21:55)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-07-10 11:41:08)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 10 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno
  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej
  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 10 /19
  Pomocy Społecznej
  w Gnieźnie

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Data ogłoszenia naboru: 07.05.2019 r.

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. test psychologiczny,

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 10 /19 , w terminie do dnia 17.05.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-05-07 12:05:32)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-05-07 12:33:57)

   

  INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
  MLODSZEGO OPIEKUNA W OSRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
  W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE

   

  KA.1110-3/19 Gniezno, dnia 27 lutego 2019 r.

   

   

   

  INFORMACJA

  o wyniku naboru na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

   

   

  W wyniku zakończenia rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej zatrudniona została:

  1/ Pani Agata Plucińska-Ewiak zam. Gniezno,

   

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru

  Kandydatka spełniła wymagania formalne i po przeprowadzeniu procesu rekrutacji została podjęta decyzja o zatrudnieniu.

   

   

   

  Hanna Adamczak

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-27 07:27:02)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referent

  Drukuj PDF

   

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  urzędnicze referent

   

  KA.1110-12/17

   

   

   

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniły 2 osoby:

   

  - Gąsiorowska Beata, Gniezno,

  - Lisiecka Anna, Trzemeszno,

   

   

   

   

   

   

   

  Zastępca Dyrektora

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Emilia Zalewska-Lis

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-07-26 09:01:21)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny,

  w ramach

  projektu „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

   

   

  Liczba etatów: 1

   

  Rodzaj umowy : umowa zlecenie w wymiarze 110 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do dnia19 grudnia 2014 r.

   

  Data ogłoszenia : 18 sierpnia 2014r.

   

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa będzie należało m.in.

   

  1.Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

  2. Analiza i ocena potrzeb w zakresie doradztwa psychologicznego w oparciu o dotychczasowe działania skierowane do uczestników projektu jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach.

  3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie poruszać się po rynku pracy, w tym udzielanie niezbędnych porad i informacji wzmacniających i usprawniających powrót na rynek pracy.

  4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań zmierzających do powrotu do społeczeństwa i na rynek pracy.

  5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonanego doradztwa zgodnie z obowiązującymi przepisami .

  6. Stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

  7. Odpowiedzialność za właściwe dokumentowanie i przechowywanie dokumentów.

  8. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej.

  9. Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

  10. Zabezpieczenie powierzonego mienia, dokumentacji, przed kradzieżą, zniszczeniem.

   

  Wymagania konieczne:

  • obywatelstwo polskie,

  • wykształcenie wyższe - psycholog,

  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   
  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

  • list motywacyjny,

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

  • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

  • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ PSYCHOLOG – MOPS GNIEZNO”, w terminie do dnia 31 sierpnia 2014r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania. Aplikacje , które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty,

  oświadczenia i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

  Oczekujemy oferty osób nie pozostających w zatrudnieniu.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

  Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko PSYCHOLOG

  zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie

  http://www.mops.gniezno.pl/

  oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-08-18 12:06:07)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-08-18 12:12:22)

   

  Rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 8 /19

  Drukuj PDF

   

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 8 /19

   

  Liczba etatów: 2, umowa o pracę na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  Data ogłoszenia naboru: 05.04.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

   

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

   

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. test psychologiczny,

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 8 /19 , w terminie do dnia 16.04.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-04-05 09:08:22)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  INFORMACJA o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
  PRACOWNIKA SOCJALNEGO
  W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE

  KA.1110-1/19

  Gniezno, dnia 26 lutego 2019 r.

  INFORMACJA

  o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  W wyniku zakończenia rekrutacji na dwa etaty na stanowisko pracownika socjalnego zostały zatrudnione następujące osoby:

  1/ Pani Ewa Kłodowska zam. Gniezno,

  2/ Pan Tomasz Antosik zam. Gniezno.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru

  Kandydaci spełnili wymagania formalne i po przeprowadzeniu procesu rekrutacji została podjęta decyzja o ich zatrudnieniu.

   

   

   

  Hanna Adamczak

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-26 08:08:10)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referent KA.1110- 10 /17

  Drukuj PDF

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  urzędnicze referent

  KA.1110- 10 /17

   

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniło 8 osób:

  1. Częstochowska Aldona, zam. Gniezno

  2. Dolata Wiesława, Niechanowo

  3. Goślińska Joanna,zam. Gniezno

  4. Jankowska Jagoda, zam. Gniezno

  5. Lubońska Katarzyna, zam. Gniezno

  6. Superczyńska Małgorzata, zam. Gniezno

  7. Wesołowska Anna, zam. Gniezno

  8. Wojtaszewska Iwona, zam. Strzelno.

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-07-12 11:13:45)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2017-07-12 11:27:29)

   

  Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych.

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych

   

  w Dziale Administracyjno-Gospodarczym KA.1110- 3 /14

   

  Liczba etatów: 1

   

  Data ogłoszenia naboru: 30 stycznia 2014r.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

   

  • Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz deklaracji o dochodach dot. dodatków mieszkaniowych .

  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz odbieranie oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawców i innych członków gospodarstwa domowego ubiegających się o dodatek mieszkaniowy .

  • Wyliczanie dodatków mieszkaniowych na podstawie złożonych wniosków i deklaracji o dochodach.

  • Sporządzanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych .

  • Sporządzanie postanowień, zaświadczeń oraz list wypłat i sprawdzanie ich poprawności z decyzją.

  • Sporządzanie zbiorczej listy gotówkowej i listy przelewów wypłat dodatków mieszkaniowych i sprawdzanie ich zgodności z decyzją.

  • Terminowe opracowywanie całościowe dokumentacji w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych w tym odwołań od wydanych decyzji.

  • Prowadzenie komputerowej bazy danych dot. osób pobierających i ubiegających się o dodatki mieszkaniowe za pomocą programu komputerowego.

  • Prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji, postanowień i zaświadczeń .

  • Udzielanie informacji w sprawach dot. dodatków mieszkaniowych .

  • Sporządzanie wykazów zaległości, zobowiązań oraz zaangażowania środków

   finansowych działu (dla potrzeb księgowości).
  • Kompletowanie dokumentów osób wnoszących odwołania od decyzji wydawanych w I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydawane decyzje przez organ odwoławczy.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie co najmniej średnie– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • min.3 lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej,

  • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm./( oświadczenie),

  • dobra znajomość obsługi komputera,

  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

  • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),

  • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  • list motywacyjny,

  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

   

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość programu Dodatki mieszkaniowe,

  • doświadczenie w pracy z ludźmi,

  • umiejętność pracy w zespole,

  • staż w jednostkach pomocy społecznej,

  • znajomość przepisów w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego , ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 3 /14 , w terminie do dnia 10 lutego 2014r. do godz.12.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

  Miejsce świadczenia pracy:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 62-200 Gniezno,

  Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Kolejowa 2 i Paczkowskiego 4.

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

  Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie

  Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie

  http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-01-30 13:40:03)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-01-30 13:44:48)

   

  Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -7 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

   

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -7 /19

   

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony na zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

   

  Data ogłoszenia naboru: 03-04-2019 r.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

   

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna, jak również w pomieszczeniach biurowych w

  budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do budynku jest dostosowany do

  potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

  - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  - ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  - kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. - studia o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

   

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  • własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  • własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

   

   

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowych placówkach.,

  • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  1. Etapy rekrutacji:

   • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

   • test psychologiczny,

   • rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 7 /19 , w terminie do dnia 24-04-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

   

  VII. Inne informacje:

  1.Administratorem danych osobowych jest:
  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  2.z administratorem można się kontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  3.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE

  5.Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  7.Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9.Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE

  10.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  12.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  13.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  14.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  15.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  16.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  17.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-04-03 12:44:30)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-04-03 12:53:28)

   

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE

  Drukuj PDF

   

   

  INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO
  PRACOWNIKA SOCJALNEGO
  W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEŹNIE

  KA.1110-4/19

  Gniezno, dnia 26 lutego 2019 r.

  INFORMACJA

  o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Z uwagi na brak złożonych ofert na stanowisko pracownika socjalnego zakończono procedurę naboru.

   

   

   

  Hanna Adamczak

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-26 07:34:40)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pomoc administracyjna

  Drukuj PDF

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  pomoc administracyjna

  KA.1110- 11 /17

   

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniło 8 osób:


   1. Częstochowska Aldona, zam. Gniezno
   2. Dolata Wiesława, Niechanowo
   3. Goślińska Joanna,zam. Gniezno
   4. Jankowska Jagoda, zam. Gniezno
   5. Niemczewska Katarzyna, zam. Gniezno
   6. Lubońska Katarzyna, zam. Gniezno
   7. Wesołowska Anna, zam. Gniezno
   8. Wojtaszewska Iwona, zam. Strzelno

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-07-12 11:13:16)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2017-07-12 11:28:28)

   

  Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych

   

  w Dziale Administracyjno-Gospodarczym KA.1110- 2 /14

   

  Liczba etatów: 1

   

  Data ogłoszenia naboru: 13 stycznia 2014r.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

   

  • Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz deklaracji o dochodach dot. dodatków mieszkaniowych .

  • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz odbieranie oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawców i innych członków gospodarstwa domowego ubiegających się o dodatek mieszkaniowy .

  • Wyliczanie dodatków mieszkaniowych na podstawie złożonych wniosków i deklaracji o dochodach.

  • Sporządzanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych .

  • Sporządzanie postanowień, zaświadczeń oraz list wypłat i sprawdzanie ich poprawności z decyzją.

  • Sporządzanie zbiorczej listy gotówkowej i listy przelewów wypłat dodatków mieszkaniowych i sprawdzanie ich zgodności z decyzją.

  • Terminowe opracowywanie całościowe dokumentacji w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych w tym odwołań od wydanych decyzji.

  • Prowadzenie komputerowej bazy danych dot. osób pobierających i ubiegających się o dodatki mieszkaniowe za pomocą programu komputerowego.

  • Prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji, postanowień i zaświadczeń .

  • Udzielanie informacji w sprawach dot. dodatków mieszkaniowych .

  • Sporządzanie wykazów zaległości, zobowiązań oraz zaangażowania środków

   finansowych działu (dla potrzeb księgowości).
  • Kompletowanie dokumentów osób wnoszących odwołania od decyzji wydawanych w I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydawane decyzje przez organ odwoławczy.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie co najmniej średnie– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • min.3 lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej,

  • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm./,

  • dobra znajomość obsługi komputera,

  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

  • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych

  ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),

  • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  • list motywacyjny,

  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

   

  Wymagania dodatkowe:

  • znajomość programu Dodatki mieszkaniowe,

  • doświadczenie w pracy z ludźmi,

  • umiejętność pracy w zespole,

  • staż w jednostkach pomocy społecznej,

  • znajomość przepisów w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego , ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 2 /14 , w terminie do dnia 23 stycznia 2014r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

  Miejsce świadczenia pracy:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 62-200 Gniezno,

  Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Kolejowa 2 i Paczkowskiego 4.

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie

  http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-01-13 13:48:49)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-01-13 17:48:18)

   

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych – KA.1110 -6/19

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych – KA.1110 -6/19

  Liczba etatów: 1 umowa na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  Data ogłoszenia naboru: 28 lutego 2019 roku

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  całokształt prac związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych m.in.:

  • przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosków,
  • rozpatrywanie wniosków,
  • sporządzanie decyzji administracyjnych i sprawdzanie ich poprawności,
  • sporządzanie i weryfikacja list wypłat świadczeń,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  Warunki pracy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • pakiet socjalny,
  • praca w pomieszczeniach biurowych mieszczących się na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdującego się w Gnieźnie przy ul. 3 Maja 30,
  • praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
  • wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  • wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • wykształcenie wyższe – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,
  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał.1,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe-zał. 1
  • znajomość przepisów:

  ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

  Wymaganie dodatkowe:

  • dobra organizacja czasu pracy,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  ü odporność na stres,

  ü odpowiedzialność,

  ü samodzielność,

  ü umiejętność współpracy.

   

  Etapy rekrutacji:

  • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.
  • rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 6/19 w terminie do dnia 15 marca 2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7 p. I pok.1 w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Inne informacje:

  Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-28 09:35:22)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

   

   

   

  KA.1110- 2/19

  Gniezno, 08 lutego 2019 r.

   

   

   

  Informacja

  o wyniku naboru na stanowisko pracownika socjalnego

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  Z uwagi na brak ofert na stanowisko pracownika socjalnego zakończono nabór na zastępstwo.

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-08 11:35:47)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze referent

  Drukuj PDF

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  urzędnicze referent

  Data ogłoszenia: 21 czerwca 2017

  KA.1110- 8 /17

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniło 13 osób:

  1. Chłopicka Beata, zam. Wełnica

  2. Filipiak – Lamczyk Magdalena ,zam. Gniezno

  3. Gomuła Sylwia, zam. Gniezno

  4. Karlińska-Kociuba Agata, zam. Gniezno

  5. Kwapisz Marlena, zam. Gniezno

  6. Lubońska Katarzyna, zam. Gniezno.

  7. Małecka Magdalena, zam. Gniezno

  8. Manuszak Kinga, zam. Gniezno

  9. Owczarzak Monika, zam. Gniezno

  10. Reselska Tamara, zam. Gniezno

  11. Tomaszewska Iwona, zam. Modliszewo

  12. Wesołowska Magdalena, zam. Gniezno

  13. Witkowska Honorata, zam. Kiszkowo

  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej
  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-06-21 12:23:23)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2017-06-21 12:27:19)

   

  Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
  referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

   

  w Dziale Świadczeń Rodzinnych KA.1110- 1 /14

   

  Liczba etatów: 1

   

  Data ogłoszenia naboru: 13 stycznia 2014r.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

   

  • Przyjmowanie , kompletowanie i rejestrowanie wniosków.

  • Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wynikającego z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

  • Współpraca z komornikami.

  • Prowadzenie postępowania na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  • Sporządzanie decyzji administracyjnych i sprawdzanie ich poprawności.

  • Sporządzanie i weryfikacja list wypłat świadczeń.

   

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie co najmniej średnie– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • min.1 rok stażu pracy w jednostkach administracji publicznej,

  • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm./,

  • dobra znajomość obsługi komputera,

  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

  • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),

  • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  • list motywacyjny,

  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

   

  Wymagania dodatkowe:

   

  • znajomość programu komputerowego w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

  • umiejętność praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,

  • doświadczenie w pracy z ludźmi,

  • umiejętność pracy w zespole.

  • staż pracy w jednostkach pomocy społecznej.

    

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 1 /14 , w terminie do dnia 23 stycznia 2014r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

  Miejsce świadczenia pracy:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 62-200 Gniezno,

  Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Paczkowskiego 4.

   

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

   

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie

  http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-01-13 13:53:52)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-01-13 17:49:12)

   

  Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -5 /19

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -5 /19

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony - zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

  Data ogłoszenia naboru: 26-02-2019 r.

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,
  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,
  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,
  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,
  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  II. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna,

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do

  budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie.

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej,
  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,
  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,
  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej – kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,
  • dobra organizacja czasu pracy,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  V. Etapy rekrutacji:

   1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.
   2. Test psychologiczny.
   3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 5 /19 , w terminie do dnia 25-03-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

  Pliki do pobrania:

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-26 07:52:44)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Informacja o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna

  Drukuj PDF

   

  Gniezno, 21 stycznia 2019r.

   

  Informacja

  o wyniku rekrutacji na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

  W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko zatrudnione została:

  Pani Natasza Borowska, Żydowo.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  kandydatka spełniły wymagania formalne i po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o Jej zatrudnieniu.

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-01-22 10:25:16)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-01-22 10:31:30)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pomoc administracyjna

  Drukuj PDF

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  pomoc administracyjna

  Data ogłoszenia: 21 czerwca 2017

  KA.1110- 9 /17

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniło 8 osób:

   

  1. Chłopicka Beata, zam. Wełnica

  2. Filipiak – Lamczyk Magdalena ,zam. Gniezno

  3. Gomuła Sylwia, zam. Gniezno

  4. Karlińska-Kociuba Agata, zam. Gniezno

  5. Małecka Magdalena, zam. Gniezno.

  6. Różańska Ewelina, zam. Gniezno

  7. Tomaszewska Iwona, zam. Modliszewo

  8. Wesołowska Magdalena, zam. Gniezno

   

  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej
  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-06-21 12:13:05)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2017-06-21 12:22:56)

   

  Nabór na stanowisko radcy prawnego.

  Drukuj PDF

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza nabór na stanowisko

  radcy prawnego KA.1110 –2 / 13

    

  Liczba etatów: 1 etat

  Data ogłoszenia : 30.08. 2013 r.

  Wymagania konieczne:

  • obywatelstwo polskie – oświadczenie,

  • wykształcenie wyższe prawnicze– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • zaświadczenie lub inny równoważny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu radcy prawnego na podst. art 23 ustawy o radcach prawnych (Dz.U.tj. 2010 Nr 10,poz.65 ze zm.)

  • co najmniej roczny staż na stanowisku radcy prawnego,

  • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  • list motywacyjny,

  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

  • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

  • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

  • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

   

  Wymagania pożądane:

  • staż na stanowisku radcy prawnego w jednostkach samorządu terytorialnego,

  • znajomość obsługi komputera oraz prawnych programów komputerowych,

  • znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych,

  • zdolności organizacyjne, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,

  • znajomość stosowania przepisów KPA.

   

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku radcy prawnego będzie należało m.in. 

  1. redagowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych,

  2. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, umów, porozumień, oświadczeń woli – w tym z zakresu prawa pracy,

  3. rozwiązywanie spraw problematycznych z zakresu wykonywanych przez MOPS zadań własnych

  i zleconych,

  1. zawiadamianie właściwych organów o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,

  2. udzielanie pracownikom MOPS porad i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

  3. występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora MOPS w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

  4. informowanie pracowników MOPS o zmianie przepisów prawnych,

  5. prowadzenie szkoleń pracowników MOPS w zakresie stosowania przepisów prawnych,

  6. udzielanie porad klientom MOPS w zakresie zadań realizowanych przez MOPS.

   

  Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
  Miejsce świadczenia pracy: MOPS 62-200 Gniezno, ul. Kolejowa 2 i ul. Paczkowskiego 4.
  Budynki nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

  Radca prawny”, w terminie do dnia 20.09.2013r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

  Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty,

  oświadczenia i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

  Zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

  zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

  oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  Hanna Adamczak

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2013-08-30 11:26:24)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2013-08-30 11:32:37)

   

  Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -4 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

   

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -4 /19

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony - zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

   

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 08-02-2019 r.

   

   

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

   

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna,

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do

  budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie.

   

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej,

  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

   

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej – kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  1. Etapy rekrutacji:

   1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.

   2. Test psychologiczny.

   3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 4 /19 , w terminie do dnia 25-02-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-08 11:34:50)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Informacja o odstąpieniu od naboru na dwa stanowiska pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

   

   

  Gniezno, 17.12.2018 r.

   

   

   

  Informacja

  o odstąpieniu od naboru na dwa stanowiska pracownika socjalnego

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny,

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  MOPS – KA.1110 - 20 /18

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-12-17 13:22:40)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2018-12-17 13:37:09)

   

  ista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny

  Drukuj PDF

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  pracownik socjalny

  Data ogłoszenia : 08.05. 2017 r.

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniły 2 osoby:

   

  1. Maria Kwiecińska, Gniezno.

  2. Kinga Manuszak, Gniezno.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-05-17 12:57:05)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 3 /19

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 3 /19

   

  Liczba etatów1, umowa o pracę na czas określony - zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  Data ogłoszenia naboru: 16.01.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  - Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  - Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  - Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  2. Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  - Zakupie artykułów spożywczych,

  - Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  - Karmieniu chorego,

  - Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  - Paleniu w piecu.

  3. Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  - Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  - Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  - Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  - Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

  II. Warunki pracy:

  - Praca na terenie miasta Gniezna,

  - System zadaniowego czasu pracy,

  - Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - Pakiet socjalny.

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  - wykształcenie minimum podstawowe – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  – oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  - oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta

  z pełni praw publicznych – zał. 1,

  - zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) - zał. 3,

  - życiorys (CV),

  - list motywacyjny,

  - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  - mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy - kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje,

  - mile widziane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy - kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,

  - dobra organizacja czasu pracy,

  - doświadczenie w pracy z ludźmi,

  - predyspozycje do objęcia stanowiska m.in.:

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  V. Etapy rekrutacji:

  1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.

  2. Test psychologiczny.

  3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 3 /19 , w terminie do dnia 28.01.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS –

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

  Hanna Adamczak

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Pliki do pobrania:

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-01-16 13:26:18)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-01-16 13:33:10)

   

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko specjalista ds. kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie KA.1110- 18/18

  Drukuj PDF

   

   

  Gniezno, 26 listopada 2018 r.

   

   

   

  Informacja

  o wyniku naboru na stanowisko

  specjalista ds. kontroli wewnętrznej

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  KA.1110- 18/18

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  Z uwagi na brak ofert na stanowisko specjalisty ds. kontroli wewnętrznej zakończono nabór na wolne stanowisko pracy.

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-11-26 11:33:54)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy asystent rodziny

  Drukuj PDF

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  młodszy asystent rodziny

  Data ogłoszenia : 24.03. 2017 r.

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniły 2 osoby:

   

  1. Rosińska Katarzyna, Gniezno,

  2. Sikorzyńska Jagoda, Mieleszyn.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

   

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-04-13 12:14:48)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza nabór na stanowisko

   

   inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy     
   

  Liczba etatów:    1

   

  Data ogłoszenia :     27  maja  2013 r.

    

  Wymagania konieczne:

  ·         obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm./,

  ·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  ·         niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  ·         wykształcenie :

  a/ zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w  służbie

      bhp  lub

  b/ wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy albo studia

      podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

   

  Wymagania pożądane:

  ·         łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  ·         odporność na stres,

  ·         odpowiedzialność,

  ·         rzetelność, systematyczność,

  ·         mile widziane:

  - ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

  - ukończony kurs z zakresu pierwszej pomocy.

   

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora  do spraw bezpieczeństwa

  i higieny pracy będzie należało  m.in.

   

  1)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Ośrodku lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

  2)   bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

  3)   sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

  4)  udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Ośrodka oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

  5)    udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Ośrodka albo 

         jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących

         uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach

         i dokumentacji,

  6)    udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub

         przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje

        się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń

         mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

  7)   przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

  8)   udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  9)  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

  10) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

  11) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

  12)  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

  13)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz dbanie o aktualizację oceny ryzyka zawodowego,

  14)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

  15)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

  16)  współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

  17)  współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

  18)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

  19) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, , w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

  20) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

  21)  inne obowiązki przynależne stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  ·         list motywacyjny oraz CV,

  ·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i wymagany staż pracy,

  ·         kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

  ·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

  ·         podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

  Informacje  o warunkach pracy na danym stanowisku:
  ·         Miejsce świadczenia pracy: MOPS 62-200 Gniezno, u. Kolejowa 2 oraz Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Paczkowskiego 4,
  ·         Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosi co najmniej 6%.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

  „Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy”,  w terminie do dnia  10 czerwca 2013r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach  urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

  Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających  wymagane dokumenty,

  oświadczenia i spełniających wymogi  konieczne i pożądane.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61)  426 25 82 w. 60.

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy   

  zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

  oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.                

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2013-05-27 07:46:40)
  Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2013-05-27 08:07:46)

   

  Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -2 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -2 /19

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony - zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

   

  Data ogłoszenia naboru: 02.01.2019 r.

   

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

   

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna,

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do

  budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie.

   

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej,

  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

   

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej – kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  1. Etapy rekrutacji:

   1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.

   2. Test psychologiczny.

   3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 2/19 , w terminie do dnia 14.01.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

  Pliki do pobrania:

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie
  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-01-02 12:45:12)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-01-02 13:03:05)

   

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko psychologa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

   

   

   

  KA.1110- 17 /18

  Gniezno, 08 października 2018 r.

   

   

   

  Informacja

  o wyniku naboru na stanowisko psychologa

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko zatrudniona została:

   

  Pani Monika Wertman, Poznań.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  kandydatka spełniła wymagania i po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o Jej zatrudnieniu.

   

  Zastępca Dyrektora

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Emilia Zalewska-Lis

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-10-09 08:14:56)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownik socjalny

  Drukuj PDF

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  pracownik socjalny

  Data ogłoszenia : 23.03. 2017 r.

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniła 1 osoba:

   

  1.Knast Lidia, Gniezno.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

   

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-04-13 12:13:49)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MOPS W GNIEŹNIE KA.1110-4/11

  Drukuj PDF

   


  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne

  NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

  W MOPS W GNIEŹNIE KA.1110-4/11  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2011-07-22 08:29:37)
  Ostatnia zmiana: Informatyk (2011-07-26 11:17:44)

   

  Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -1 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -1 /19

   

  Liczba etatów: 2, umowa na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   

  Data ogłoszenia naboru: 02.01.2019 r.

   

   

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

   

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna,

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do

  budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie.

   

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej,

  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej – kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  1. Etapy rekrutacji:

   1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.

   2. Test psychologiczny.

   3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 1 /19 , w terminie do dnia 14.01.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

  Pliki do pobrania:

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-01-02 12:22:57)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-01-02 13:03:32)

   

  Informacja o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Drukuj PDF

   

   

   

  KA.1110- 16 /18

  Gniezno, 03 września 2018 r.

   

   

   

  Informacja

  o wyniku naboru na stanowisko asystenta rodziny

  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  -------------------------------------------------------------------------------------------------

   

  W wyniku zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko zatrudniona została:

   

  Pani Joanna Kobielska-Huzarek, Wierzyce.

   

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:

  kandydatka spełniła wymagania i po przeprowadzonych rozmowach podjęto decyzję o Jej zatrudnieniu.

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-09-03 11:23:14)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszy asystent rodziny

  Drukuj PDF

   

  Lista kandydatów

  spełniających wymagania formalne na stanowisko

  młodszy asystent rodziny

  Data ogłoszenia : 20.02. 2017 r.

  Informuję, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu o

  zapotrzebowaniu na ww. stanowisko spełniło 5 osób:

   

  1.Buczkowska Sandra , zam. Gniezno,

  2.Furmaniak Karolina, zam. Gniezno,

  3.Liberska Agnieszka, zam. Sławno,

  4.Pawłowska Magdalena, zam. Gniezno,

  5.Surdyk Paulina, zam. Gniezno.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2017-02-21 13:51:50)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko urzędnicze RADCA PRAWNY

  Drukuj