BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Archiwum

nabór na stanowisko informatyka

Drukuj PDF

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

ogłasza nabór na stanowisko informatyka

KA.1110- 3 /15

 

 

Liczba etatów: 1, umowa na czas określony.

Data ogłoszenia naboru: 19 października 2015 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- administrowanie systemem komputerowym Ośrodka i zapewnienie jego prawidłowego działania,
- administrowanie siecią i serwerem MS Windows Serwer – okresowa kontrola stanu instalacji i urządzeń,
- archiwizacja danych i zabezpieczenie nośników z kopiami bezpieczeństwa,
- nadzór nad prawidłową pracą programów użytkowych, biurowych i systemowych,
- konfigurowanie i instalacja sprzętu komputerowego w Ośrodku,
- modernizacja i dbanie o bezawaryjne prace sprzętu komputerowego oraz drukarek znajdujących się w Ośrodku tj. wykonywanie drobnych napraw oraz diagnostyka problemów i zgłaszanie serwisowi informacji dotyczących nieprawidłowego działania sprzętu,
- bieżąca konserwacja komputerów,
- analiza potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- nadzorowanie legalności oprogramowania komputerowego,
- obsługa systemów ochrony antywirusowej,
- bieżąca analiza i obsługa stanu zabezpieczeń systemów operacyjnych i baz danych,
- nadzór nad prawidłową transmisją elektronicznych dokumentów do ZUS, SEPI i ePUAP
- pomoc pracownikom przy rozwiązywaniu problemów informatycznych z bieżącymi aplikacjami,
- konsultacje i udzielanie instruktażu pracownikom z zakresu obsługi komputera,
- bieżąca aktualizacja strony internetowej.
 
Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:
 • wykształcenie wyższe / o kierunku informatyka, elektronika lub podobne/ lub wyższe techniczne i podyplomowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • 4 - letni staż pracy,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenia,
 • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,
 • zgoda kandydata zawarta na dokumencie CV na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny.
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność tworzenia i prowadzenia stron internetowych,
- znajomość zagadnień dotyczących sieci komputerowych i ich administrowania,
- znajomość zagadnień baz danych,
- umiejętność administracji serwerów opartych na systemach MS Windows Serwer,
- znajomość systemu operacyjnego Windows XP pod względem instalacji, konfiguracji oraz szybkiego rozwiązywania problemów,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy na stanowisku,
- systematyczność,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 3 /15 , w terminie do dnia 10 listopada 2015 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2,
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:
Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/
oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie przy ulicy Kolejowej 2 , III piętro.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-10-19 12:08:21)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-10-19 12:23:34)

 

nabór na stanowisko urzędnicze, referent ds. obsługi klienta w Dziale Administracyjno-Gospodarczym

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno


ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze, referent ds. obsługi klienta

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym KA.1110- 5 /11Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2011-07-25 08:19:14)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2015-12-22 07:55:29)

 

zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

 

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny.

 

 

Liczba etatów: 1 , umowa na czas określony,

 

Data ogłoszenia : 09 października 2015r.,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

- praca socjalna,

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie samodzielnego rozwiązywania

spraw życiowych podopiecznych,

- pomoc w uzyskiwaniu przez podopiecznych specjalistycznego poradnictwa,

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- pobudzanie społecznej aktywności podopiecznych,

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

- inne wskazane przez Ustawę o pomocy społecznej.

 

Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 • wykształcenie /jeden z warunków/:

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- studia wyższe na kierunku praca socjalna

- lub studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku wskazanym przez Ustawę o pomocy społecznej,

kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

 • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 

Wymagania dodatkowe:

 • min. roczne doświadczenie w zawodzie pracownik socjalny,

 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

 • doświadczenie w pracy z ludźmi,

 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 • mile widziane zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach związanych ze stanowiskiem pracownika socjalnego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie

PRACOWNIK SOCJALNY , w terminie do dnia 23 października 2015r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko pracownik socjalny

zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-10-09 12:34:23)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

 

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny.

 

 

Liczba etatów: 1 , umowa na czas określony,

 

Data ogłoszenia : 31 sierpnia 2015r.,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

- praca socjalna,

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie samodzielnego rozwiązywania

spraw życiowych podopiecznych,

- pomoc w uzyskiwaniu przez podopiecznych specjalistycznego poradnictwa,

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- pobudzanie społecznej aktywności podopiecznych,

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

- inne wskazane przez Ustawę o pomocy społecznej.

 

Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 • wykształcenie /jeden z warunków/:

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- studia wyższe na kierunku praca socjalna

- lub studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku wskazanym przez Ustawę o pomocy społecznej,

kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

 • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zawodzie pracownik socjalny,

 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

 • doświadczenie w pracy z ludźmi,

 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 • mile widziane zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach związanych ze stanowiskiem pracownika socjalnego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie

PRACOWNIK SOCJALNY , w terminie do dnia 18 września 2015r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko pracownik socjalny

zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-08-31 07:21:36)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-08-31 07:24:19)

 

nabór na stanowisko urzędnicze księgowej

Drukuj PDF

  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze księgowej

KA.1110-   2 /15

Liczba etatów:    1

Data ogłoszenia naboru:

Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku :

·         przestrzeganie zasad prowadzenia rachunkowości,

·         dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

·         bieżące i prawidłowe sporządzanie dowodów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniając właściwy przebieg operacji gospodarczych,

·         dekretacja dowodów księgowych i ich przygotowywanie do księgowania,

·         terminowe księgowanie operacji finansowych, zapewniające bieżące, rzetelne, bezbłędne i sprawdzalne prowadzenie ksiąg rachunkowych,

·         kontrolowanie zgodności ewidencji syntetycznej i analitycznej,

·         prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczanie inwentaryzacji majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·         prowadzenie korespondencji związanej z pracą działu.

Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 • wykształcenie wyższe– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • minimum 1 rok stażu na stanowisku księgowej,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenia,
 • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458),
 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
 • list motywacyjny,

Wymagania dodatkowe:

·         znajomość ustawy o rachunkowości oraz aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) z zakresu finansów publicznych,

·         doświadczenie w rachunkowości budżetowej,

·         samodzielność , odpowiedzialność i rzetelność w realizacji powierzonych zadań,

·         umiejętność pracy w zespole ,

·         dobra organizacja czasu pracy,

·         znajomość pakietu MS Office,

·         znajomość obsługi komputerowych programów finansowo - księgowych przeznaczonych dla jednostek sektora finansów publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 2  /15 ,  w terminie do dnia  21  września w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-09-10 12:50:20)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-09-10 12:58:21)

 

zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

 

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny.

 

 

Liczba etatów: 1 , umowa na czas określony, na zastępstwo ,

 

Data ogłoszenia : 31 sierpnia 2015r.,

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

- praca socjalna,

- dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z

pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

- udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie samodzielnego rozwiązywania

spraw życiowych podopiecznych,

- pomoc w uzyskiwaniu przez podopiecznych specjalistycznego poradnictwa,

- udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- pobudzanie społecznej aktywności podopiecznych,

- inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową,

- inne wskazane przez Ustawę o pomocy społecznej.

 

Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 • wykształcenie /jeden z warunków/:

- dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

- studia wyższe na kierunku praca socjalna

- lub studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na kierunku wskazanym przez Ustawę o pomocy społecznej,

kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

 • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w zawodzie pracownik socjalny,

 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego,

 • doświadczenie w pracy z ludźmi,

 • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 • mile widziane zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach związanych ze stanowiskiem pracownika socjalnego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie

PRACOWNIK SOCJALNY , w terminie do dnia 11 września 2015r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko pracownik socjalny

zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-08-31 07:22:43)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-08-31 07:24:08)

 

Nabór na stanowisko INSPEKTORA

Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

ogłasza nabór na stanowisko

 INSPEKTORA         KA.1110 –   1  / 15 

 

Liczba etatów:   1 etat

Data ogłoszenia :     23 lipca  2015 r.

 

Wymagania konieczne:

·         obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1202./,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         wykształcenie :wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie zarządzania kadrami oraz

·    co najmniej 6 - letni staż pracy.

 

Wymagania pożądane:,

·         doświadczenie zawodowe związane z planowaniem zatrudnienia, rozliczaniem czasu pracy,

·         samodzielność w planowaniu i organizowaniu własnej pracy,

·         zdolność analitycznego myślenia,

·         znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

·         łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

·         odpowiedzialność, rzetelność, systematyczność, dyskrecja,

·         zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,

·         znajomość obsługi komputera,

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora  będzie należało  m.in. 

1)    prowadzenie i bieżące aktualizowanie teczek akt osobowych,

2)    prowadzenie  całokształtu spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników.

3)    prowadzenie ewidencji  czasu pracy,

4)    ustalanie uprawnień pracowniczych,

5)    realizacja  zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji przez pracowników,

6)    prowadzenie spraw związanych m.in. z przeprowadzaniem naborów na wolne stanowisko pracy,

       z odbywaniem służby przygotowawczej, z terminowym dokonywaniem ocen okresowych

       pracowników,

7)  współpraca w zakresie tworzenia i propozycji zmian w regulaminach i zarządzeniach wewnętrznych w zakresie prawa pracy,

8)    rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań z zakresu  spraw pracowniczych Ośrodka.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         list motywacyjny oraz CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i wymagany staż pracy,

·         podpisane oświadczenia o:  obywatelstwie polskim,  pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

·         podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2014 r.,poz.1182.”

·         oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na  wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym.

 

Informacje  o warunkach pracy na danym stanowisku:
·         Miejsce świadczenia pracy: MOPS 62-200 Gniezno, ul. Kolejowa ,
·         Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosi co najmniej 6%.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Inspektor  KA.1110-1/15 „”,  w terminie do dnia  05 sierpnia 2015 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach  urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających  wymagane dokumenty,

oświadczenia i spełniających wymagania konieczne i pożądane.

Zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61)  426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko „Inspektor” zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie. 

 

                                                                                              Hanna Adamczak

                                                                                              Dyrektor

                                                                                              Miejskiego Ośrodka

                                                                                              Pomocy Społecznej

                                                                                              w Gnieźnie

 

 

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-07-23 07:55:46)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-07-23 08:02:02)

 

zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA

Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA


w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny,

w ramach

projektu „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.Liczba etatów:    1

 

Rodzaj umowy : umowa zlecenie w wymiarze 110 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do dnia19 grudnia 2014 r.

 

Data ogłoszenia :   10 LIPCA  2014r.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa będzie należało  m.in.

 

1. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

2. Analiza i ocena potrzeb w zakresie doradztwa psychologicznego w oparciu o dotychczasowe działania skierowane do uczestników projektu jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach.

3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie poruszać się po rynku pracy, w tym udzielanie niezbędnych porad i informacji wzmacniających i usprawniających powrót na rynek pracy.

4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań zmierzających do powrotu do społeczeństwa i na rynek pracy.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonanego doradztwa zgodnie z obowiązującymi przepisami .

6. Stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie i  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

7. Odpowiedzialność za właściwe dokumentowanie i przechowywanie dokumentów.

8. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej.

9. Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

10. Zabezpieczenie powierzonego mienia, dokumentacji, przed kradzieżą, zniszczeniem.


Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe - psycholog,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe ,
 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ PSYCHOLOG   – MOPS GNIEZNO”,  w terminie do dnia 08 sierpnia 2014r. w sekretariacie    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach  urzędowania. Aplikacje , które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

            Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga

            złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

            Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

            Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających  wymagane dokumenty,

             oświadczenia i spełniających wymogi  konieczne i pożądane.

            Oczekujemy oferty osób nie pozostających w zatrudnieniu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61)  426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko PSYCHOLOG   

zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.                Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-07-10 11:21:55)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-07-10 11:41:08)

 

zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA

 

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny,

w ramach

projektu „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

Liczba etatów: 1

 

Rodzaj umowy : umowa zlecenie w wymiarze 110 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do dnia19 grudnia 2014 r.

 

Data ogłoszenia : 18 sierpnia 2014r.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa będzie należało m.in.

 

1.Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

2. Analiza i ocena potrzeb w zakresie doradztwa psychologicznego w oparciu o dotychczasowe działania skierowane do uczestników projektu jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach.

3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie poruszać się po rynku pracy, w tym udzielanie niezbędnych porad i informacji wzmacniających i usprawniających powrót na rynek pracy.

4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań zmierzających do powrotu do społeczeństwa i na rynek pracy.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonanego doradztwa zgodnie z obowiązującymi przepisami .

6. Stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

7. Odpowiedzialność za właściwe dokumentowanie i przechowywanie dokumentów.

8. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej.

9. Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

10. Zabezpieczenie powierzonego mienia, dokumentacji, przed kradzieżą, zniszczeniem.

 

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,

 • wykształcenie wyższe - psycholog,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 • niekaralność za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ PSYCHOLOG – MOPS GNIEZNO”, w terminie do dnia 31 sierpnia 2014r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania. Aplikacje , które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty,

oświadczenia i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

Oczekujemy oferty osób nie pozostających w zatrudnieniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko PSYCHOLOG

zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie

http://www.mops.gniezno.pl/

oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-08-18 12:06:07)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-08-18 12:12:22)

 

Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych.

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych

 

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym KA.1110- 3 /14

 

Liczba etatów: 1

 

Data ogłoszenia naboru: 30 stycznia 2014r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

 • Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz deklaracji o dochodach dot. dodatków mieszkaniowych .

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz odbieranie oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawców i innych członków gospodarstwa domowego ubiegających się o dodatek mieszkaniowy .

 • Wyliczanie dodatków mieszkaniowych na podstawie złożonych wniosków i deklaracji o dochodach.

 • Sporządzanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych .

 • Sporządzanie postanowień, zaświadczeń oraz list wypłat i sprawdzanie ich poprawności z decyzją.

 • Sporządzanie zbiorczej listy gotówkowej i listy przelewów wypłat dodatków mieszkaniowych i sprawdzanie ich zgodności z decyzją.

 • Terminowe opracowywanie całościowe dokumentacji w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych w tym odwołań od wydanych decyzji.

 • Prowadzenie komputerowej bazy danych dot. osób pobierających i ubiegających się o dodatki mieszkaniowe za pomocą programu komputerowego.

 • Prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji, postanowień i zaświadczeń .

 • Udzielanie informacji w sprawach dot. dodatków mieszkaniowych .

 • Sporządzanie wykazów zaległości, zobowiązań oraz zaangażowania środków

  finansowych działu (dla potrzeb księgowości).
 • Kompletowanie dokumentów osób wnoszących odwołania od decyzji wydawanych w I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydawane decyzje przez organ odwoławczy.

 

Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 

 • wykształcenie co najmniej średnie– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • min.3 lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej,

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm./( oświadczenie),

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

 • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),

 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu Dodatki mieszkaniowe,

 • doświadczenie w pracy z ludźmi,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • staż w jednostkach pomocy społecznej,

 • znajomość przepisów w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego , ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 3 /14 , w terminie do dnia 10 lutego 2014r. do godz.12.00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce świadczenia pracy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 62-200 Gniezno,

Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Kolejowa 2 i Paczkowskiego 4.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie

Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie

http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-01-30 13:40:03)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-01-30 13:44:48)

 

Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych

 

w Dziale Administracyjno-Gospodarczym KA.1110- 2 /14

 

Liczba etatów: 1

 

Data ogłoszenia naboru: 13 stycznia 2014r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

 • Przyjmowanie i weryfikowanie wniosków oraz deklaracji o dochodach dot. dodatków mieszkaniowych .

 • Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz odbieranie oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawców i innych członków gospodarstwa domowego ubiegających się o dodatek mieszkaniowy .

 • Wyliczanie dodatków mieszkaniowych na podstawie złożonych wniosków i deklaracji o dochodach.

 • Sporządzanie decyzji w sprawie dodatków mieszkaniowych .

 • Sporządzanie postanowień, zaświadczeń oraz list wypłat i sprawdzanie ich poprawności z decyzją.

 • Sporządzanie zbiorczej listy gotówkowej i listy przelewów wypłat dodatków mieszkaniowych i sprawdzanie ich zgodności z decyzją.

 • Terminowe opracowywanie całościowe dokumentacji w zakresie realizacji dodatków mieszkaniowych w tym odwołań od wydanych decyzji.

 • Prowadzenie komputerowej bazy danych dot. osób pobierających i ubiegających się o dodatki mieszkaniowe za pomocą programu komputerowego.

 • Prowadzenie rejestrów wydawanych decyzji, postanowień i zaświadczeń .

 • Udzielanie informacji w sprawach dot. dodatków mieszkaniowych .

 • Sporządzanie wykazów zaległości, zobowiązań oraz zaangażowania środków

  finansowych działu (dla potrzeb księgowości).
 • Kompletowanie dokumentów osób wnoszących odwołania od decyzji wydawanych w I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydawane decyzje przez organ odwoławczy.

 

Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 

 • wykształcenie co najmniej średnie– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • min.3 lata stażu pracy w jednostkach administracji publicznej,

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm./,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

 • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych

( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),

 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość programu Dodatki mieszkaniowe,

 • doświadczenie w pracy z ludźmi,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • staż w jednostkach pomocy społecznej,

 • znajomość przepisów w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego , ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 2 /14 , w terminie do dnia 23 stycznia 2014r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce świadczenia pracy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 62-200 Gniezno,

Dział Administracyjno-Gospodarczy ul. Kolejowa 2 i Paczkowskiego 4.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent ds. dodatków mieszkaniowych i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie

http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-01-13 13:48:49)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-01-13 17:48:18)

 

Nabór na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

 

w Dziale Świadczeń Rodzinnych KA.1110- 1 /14

 

Liczba etatów: 1

 

Data ogłoszenia naboru: 13 stycznia 2014r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

 

 • Przyjmowanie , kompletowanie i rejestrowanie wniosków.

 • Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych wynikającego z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

 • Współpraca z komornikami.

 • Prowadzenie postępowania na podstawie Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

 • Sporządzanie decyzji administracyjnych i sprawdzanie ich poprawności.

 • Sporządzanie i weryfikacja list wypłat świadczeń.

 

 

Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 

 • wykształcenie co najmniej średnie– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • min.1 rok stażu pracy w jednostkach administracji publicznej,

 • obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm./,

 • dobra znajomość obsługi komputera,

 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

 • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ),

 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

 

Wymagania dodatkowe:

 

 • znajomość programu komputerowego w zakresie obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

 • umiejętność praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego ,

 • doświadczenie w pracy z ludźmi,

 • umiejętność pracy w zespole.

 • staż pracy w jednostkach pomocy społecznej.

  

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 1 /14 , w terminie do dnia 23 stycznia 2014r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce świadczenia pracy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , 62-200 Gniezno,

Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Paczkowskiego 4.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie

http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-01-13 13:53:52)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-01-13 17:49:12)

 

Nabór na stanowisko radcy prawnego.

Drukuj PDF

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza nabór na stanowisko

radcy prawnego KA.1110 –2 / 13

  

Liczba etatów: 1 etat

Data ogłoszenia : 30.08. 2013 r.

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie – oświadczenie,

 • wykształcenie wyższe prawnicze– kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 • zaświadczenie lub inny równoważny dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu radcy prawnego na podst. art 23 ustawy o radcach prawnych (Dz.U.tj. 2010 Nr 10,poz.65 ze zm.)

 • co najmniej roczny staż na stanowisku radcy prawnego,

 • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym,

 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

 • podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

 

Wymagania pożądane:

 • staż na stanowisku radcy prawnego w jednostkach samorządu terytorialnego,

 • znajomość obsługi komputera oraz prawnych programów komputerowych,

 • znajomość przepisów prawa w zakresie samorządu terytorialnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych,

 • zdolności organizacyjne, samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność, zaangażowanie w wykonywanie powierzonych obowiązków,

 • znajomość stosowania przepisów KPA.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku radcy prawnego będzie należało m.in. 

 1. redagowanie i przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych,

 2. opiniowanie pod względem prawnym projektów uchwał, umów, porozumień, oświadczeń woli – w tym z zakresu prawa pracy,

 3. rozwiązywanie spraw problematycznych z zakresu wykonywanych przez MOPS zadań własnych

i zleconych,

 1. zawiadamianie właściwych organów o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,

 2. udzielanie pracownikom MOPS porad i wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

 3. występowanie w charakterze pełnomocnika Dyrektora MOPS w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

 4. informowanie pracowników MOPS o zmianie przepisów prawnych,

 5. prowadzenie szkoleń pracowników MOPS w zakresie stosowania przepisów prawnych,

 6. udzielanie porad klientom MOPS w zakresie zadań realizowanych przez MOPS.

 

Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce świadczenia pracy: MOPS 62-200 Gniezno, ul. Kolejowa 2 i ul. Paczkowskiego 4.
Budynki nie są przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

Radca prawny”, w terminie do dnia 20.09.2013r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane dokumenty,

oświadczenia i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

Zastrzega się prawo do nie wybrania żadnego kandydata.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Hanna Adamczak

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2013-08-30 11:26:24)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2013-08-30 11:32:37)

 

Nabór na stanowisko inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza nabór na stanowisko

 

 inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy     
 

Liczba etatów:    1

 

Data ogłoszenia :     27  maja  2013 r.

  

Wymagania konieczne:

·         obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem, art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych / Dz.U. Nr 223, poz. 1458 ze zm./,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         wykształcenie :

a/ zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w  służbie

    bhp  lub

b/ wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny  pracy albo studia

    podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Wymagania pożądane:

·         łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

·         odporność na stres,

·         odpowiedzialność,

·         rzetelność, systematyczność,

·         mile widziane:

- ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej,

- ukończony kurs z zakresu pierwszej pomocy.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora  do spraw bezpieczeństwa

i higieny pracy będzie należało  m.in.

 

1)   przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Ośrodku lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

2)   bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3)   sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4)  udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Ośrodka oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5)    udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji Ośrodka albo 

       jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących

       uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach

       i dokumentacji,

6)    udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub

       przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje

      się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń

       mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

7)   przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

8)   udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

9)  opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

10) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

11) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

12)  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

13)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz dbanie o aktualizację oceny ryzyka zawodowego,

14)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

15)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

16)  współpraca z laboratoriami upoważnionymi, zgodnie z odrębnymi przepisami, do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

17)  współpraca z laboratoriami i innymi jednostkami zajmującymi się pomiarami stanu środowiska naturalnego, działającymi w systemie państwowego monitoringu środowiska, określonego w odrębnego przepisach,

18)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

19) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, , w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

20) inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

21)  inne obowiązki przynależne stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         list motywacyjny oraz CV,

·         kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i wymagany staż pracy,

·         kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

·         podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe ,

·         podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Informacje  o warunkach pracy na danym stanowisku:
·         Miejsce świadczenia pracy: MOPS 62-200 Gniezno, u. Kolejowa 2 oraz Dział Świadczeń Rodzinnych ul. Paczkowskiego 4,
·         Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  wynosi co najmniej 6%.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy”,  w terminie do dnia  10 czerwca 2013r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach  urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:

Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających  wymagane dokumenty,

oświadczenia i spełniających wymogi  konieczne i pożądane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61)  426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy   

zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.                

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2013-05-27 07:46:40)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2013-05-27 08:07:46)

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W MOPS W GNIEŹNIE KA.1110-4/11

Drukuj PDF

 


Lista kandydatów

spełniających wymagania formalne

NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W MOPS W GNIEŹNIE KA.1110-4/11Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2011-07-22 08:29:37)
Ostatnia zmiana: Informatyk (2011-07-26 11:17:44)

 

Nabór na stanowisko urzędnicze RADCA PRAWNY

Drukuj PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

RADCA  PRAWNY   

 

 

Ogłoszenie - pdfPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2011-03-01 10:41:45)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2013-05-27 07:49:33)

 
Więcej artykułów…


Strona 1 z 3

bip

mops