BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

nabór na stanowisko informatyka

Drukuj PDF

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

ogłasza nabór na stanowisko informatyka

KA.1110- 3 /15

 

 

Liczba etatów: 1, umowa na czas określony.

Data ogłoszenia naboru: 19 października 2015 r.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- administrowanie systemem komputerowym Ośrodka i zapewnienie jego prawidłowego działania,
- administrowanie siecią i serwerem MS Windows Serwer – okresowa kontrola stanu instalacji i urządzeń,
- archiwizacja danych i zabezpieczenie nośników z kopiami bezpieczeństwa,
- nadzór nad prawidłową pracą programów użytkowych, biurowych i systemowych,
- konfigurowanie i instalacja sprzętu komputerowego w Ośrodku,
- modernizacja i dbanie o bezawaryjne prace sprzętu komputerowego oraz drukarek znajdujących się w Ośrodku tj. wykonywanie drobnych napraw oraz diagnostyka problemów i zgłaszanie serwisowi informacji dotyczących nieprawidłowego działania sprzętu,
- bieżąca konserwacja komputerów,
- analiza potrzeb w zakresie zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
- nadzorowanie legalności oprogramowania komputerowego,
- obsługa systemów ochrony antywirusowej,
- bieżąca analiza i obsługa stanu zabezpieczeń systemów operacyjnych i baz danych,
- nadzór nad prawidłową transmisją elektronicznych dokumentów do ZUS, SEPI i ePUAP
- pomoc pracownikom przy rozwiązywaniu problemów informatycznych z bieżącymi aplikacjami,
- konsultacje i udzielanie instruktażu pracownikom z zakresu obsługi komputera,
- bieżąca aktualizacja strony internetowej.
 
Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:
 • wykształcenie wyższe / o kierunku informatyka, elektronika lub podobne/ lub wyższe techniczne i podyplomowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku informatyka – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • 4 - letni staż pracy,
 • korzystanie z pełni praw publicznych i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenia,
 • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,
 • zgoda kandydata zawarta na dokumencie CV na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz ustawą o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),
 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny.
Wymagania dodatkowe:
- umiejętność tworzenia i prowadzenia stron internetowych,
- znajomość zagadnień dotyczących sieci komputerowych i ich administrowania,
- znajomość zagadnień baz danych,
- umiejętność administracji serwerów opartych na systemach MS Windows Serwer,
- znajomość systemu operacyjnego Windows XP pod względem instalacji, konfiguracji oraz szybkiego rozwiązywania problemów,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność samodzielnej i efektywnej organizacji pracy na stanowisku,
- systematyczność,

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 3 /15 , w terminie do dnia 10 listopada 2015 r. w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2,
w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Inne informacje:
Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 60.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze oraz informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/
oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie przy ulicy Kolejowej 2 , III piętro.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2015-10-19 12:08:21)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2015-10-19 12:23:34)

 

bip

mops