BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia o naborze

Rekrutacja na stanowisko psychologa w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny MOPS – KA.1110 -22 /19

Drukuj PDF

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko psychologa

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

MOPS – KA.1110 -22 /19

 

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Data ogłoszenia naboru: 08.11.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających opinii psychologa,

 2. świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy, celem zapobiegania powstaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów, w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych ( katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.),

 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstania,

 3. sporządzanie diagnoz psychologicznych i opinii dotyczących stanu psychicznego klienta,

 4. przygotowywanie i prowadzenie działań interwencyjnych, w tym działań w środowisku,

 1. prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań ( rejestr osób, które skorzystały z porady),

 2. opracowywanie i przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących stanowiska pracy,

 3. prowadzenie konsultacji i szkoleń dla pracowników socjalnych i innych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 4. podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie pomocy społecznej,

 5. współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w celu wsparcia środowiska rodzinnego,

 6. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

II. Warunki pracy:

 

 1. praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), praca na terenie miasta Gniezna,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,

 6. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

 

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. udokumentowany staż pracy na stanowisku psychologa ( min.1 rok),

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 5. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 6. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 7. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 8. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 9. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 

 1. znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 1. wskazane ukończone kursy uzupełniające z zakresu psychologii, kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 2. predyspozycje i umiejętności kandydata:

- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

- umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność obsługi komputera,

- komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność.

 

V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na

kopercie numeru referencyjnego KA.1110-22/19 , w terminie do dnia 29.11.2019 r.

w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7,

I piętro ,w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

VII. Inne informacje:

 

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania

dokumentów rekrutacyjnych.

 

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub

poprawieniu.

 

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo

nierozstrzygnięcia naboru.

 

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w

miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

 

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani

telefonicznie lub e-mailem.

 

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną

umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy

informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-11-08 12:14:57)
Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

 

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

Drukuj PDF

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -21 /19

 

Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony na zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

 

Data ogłoszenia naboru: 23-10-2019 r.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:
  1. wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności:

   1. praca socjalna,

   2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

   3. udzielanie informacji,wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,

   4. skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań, pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

   5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

   6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

   7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

   8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacje życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

   9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  2. ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  3. opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  4. prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  5. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 2. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna, jak również w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 6. dodatek do wynagrodzenia zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

   1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

   2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

   3. ukończone studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie (kserokopia suplementu dyplomu).

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

  9. znajomość przepisów:

   1. ustawy o pomocy społecznej,

   2. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

   3. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

   4. ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

   5. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowych placówkach,

  2. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  3. umiejętność obsługi komputera, predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in.:

    - empatia,

    - odporność na stres,

    - odpowiedzialność,

    - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

    - umiejętność współpracy.

V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne (test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik badania psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 21/19 , w terminie do dnia 08-11-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

  2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  4. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  5. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

 

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

Klauzula
Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-23 12:18:12)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-24 09:03:54)

 

Rekrutacja na stanowisko specjalista pracy socjalnej w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 - 20 /19

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko specjalista pracy socjalnej

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 - 20 /19

 

 

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Data ogłoszenia naboru: 22-10-2019 r.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”,

 2. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 3. opracowywanie i przygotowywanie informacji, sprawozdań, analiz dotyczących problematyki przemocy w rodzinie,

 4. prowadzenie konsultacji i szkoleń w zakresie problematyki przemocy w rodzinie dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny,

 5. współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w zakresie przemocy w rodzinie,

 6. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 7. prowadzenie dokumentacji w zakresie wyżej wymienionych zadań.

 

II. Warunki pracy:

 1. praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), praca na terenie miasta Gniezna,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

a. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

b. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

c. ukończyli studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie ( kserokopia suplementu dyplomu).

 1. staż pracy: 3 lata w instytucjach pomocy społecznej, wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,.1,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 9. znajomość przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieskie Karty” oraz

wzorów formularzy „ Niebieska Karta”,

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin,

 2. staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. umiejętność obsługi komputera,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

a. empatia,

b. odporność na stres,

c. odpowiedzialność,

d. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

e. umiejętność współpracy.

 

V. Etapy rekrutacji:

 

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne (test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik badania psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 20/19 , w terminie do dnia 22-11-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

 

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

 

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-22 12:33:14)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-10-22 12:48:17)

 

Rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w ramach projektu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

 

ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w ramach projektu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 19 /19

 

Liczba etatów: 2, umowa o pracę na czas określony , praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Data ogłoszenia naboru: 15.10.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

 1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

 2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

 3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

 1. Zakupie artykułów spożywczych,

 2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

 3. Karmieniu chorego,

 4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

z pomocy,

 1. Paleniu w piecu.

Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

 1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

 2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

 3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

 4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

 

II. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna,

 2. system zadaniowego czasu pracy,

 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 4. pakiet socjalny,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

 4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

 2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

 1. empatia,

 2. odporność na stres,

 3. odpowiedzialność,

 4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 5. umiejętność współpracy.

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

V. Etapy rekrutacji:

 1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

 2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

 3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 19/19, w terminie do dnia 25.10.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

 1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

 1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

 2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

 3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

Klauzula

 

 

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-15 10:23:57)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-15 10:58:38)

 

Rekrutacja na stanowisko psychologa

Drukuj PDF

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko psychologa

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

MOPS – KA.1110 -18 /19

 

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Data ogłoszenia naboru: 10.10.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających opinii psychologa,

 2. świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy, celem zapobiegania powstaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów, w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych ( katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.),

 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstania,

 3. sporządzanie diagnoz psychologicznych i opinii dotyczących stanu psychicznego klienta,

 4. przygotowywanie i prowadzenie działań interwencyjnych, w tym działań w środowisku,

 1. prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań ( rejestr osób, które skorzystały z porady),

 2. opracowywanie i przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących stanowiska pracy,

 3. prowadzenie konsultacji i szkoleń dla pracowników socjalnych i innych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 4. podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie pomocy społecznej,

 5. współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w celu wsparcia środowiska rodzinnego,

 6. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

II. Warunki pracy:

 

 1. praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), praca na terenie miasta Gniezna,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,

 6. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. udokumentowany staż pracy na stanowisku psychologa ( min.1 rok),

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 5. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 6. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 7. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 8. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 9. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 1. wskazane ukończone kursy uzupełniające z zakresu psychologii, kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 2. predyspozycje i umiejętności kandydata:

- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

- umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność obsługi komputera,

- komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność.

 

V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie numeru referencyjnego KA.1110-18 /19 , w terminie do dnia 31.10.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, I piętro ,w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania  dokumentów rekrutacyjnych.

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

Klauzula

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-10 10:48:38)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-10 11:13:57)

 

Rekrutacja na stanowisko specjalista pracy socjalnej

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko specjalista pracy socjalnej

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110-17/19

 

 

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Data ogłoszenia naboru: 10-10-2019 r.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”,

 2. obsługa organizacyjno-techniczna Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

 3. opracowywanie i przygotowywanie informacji, sprawozdań, analiz dotyczących problematyki przemocy w rodzinie,

 4. prowadzenie konsultacji i szkoleń w zakresie problematyki przemocy w rodzinie dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny,

 5. współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w zakresie przemocy w rodzinie,

 6. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 7. prowadzenie dokumentacji w zakresie wyżej wymienionych zadań.

 

 1. Warunki pracy:

 1. praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), praca na terenie miasta Gniezna,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

 3. ukończyli studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie ( kserokopia suplementu dyplomu).

 1. staż pracy: 3 lata w instytucjach pomocy społecznej, wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 1. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 3. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 4. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 5. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 6. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 7. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 8. znajomość przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

- kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Procedury „Niebieskie Karty” oraz

wzorów formularzy „ Niebieska Karta”,

- ustawa o pomocy społecznej,

- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane ukończenie szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin,

 2. staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. umiejętność obsługi komputera,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

 1. empatia,

 2. odporność na stres,

 3. odpowiedzialność,

 4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

 5. umiejętność współpracy.

 

V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne (test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik badania psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 17/19 , w terminie do dnia 21-10-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-10 10:47:09)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-10 11:13:50)

 

Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -16/19

 

Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony na zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

 

Data ogłoszenia naboru: 10-10-2019 r.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w szczególności:

 1. praca socjalna,

 2. dokonywanie analiz i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

 3. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,

 4. pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

 5. udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

 6. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

 7. współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,

 8. inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuacje życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin,

 9. współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

 1. ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

 2. opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

 3. prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

 4. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

 1. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna, jak również w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 6. dodatek do wynagrodzenia zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej.

 

 1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

 1. dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

 2. ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

 3. ukończone studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie ( kserokopia suplementu dyplomu).

 1. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 3. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 4. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 5. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 6. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 7. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 8. znajomość przepisów:

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

 1. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowych placówkach,

 2. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 3. umiejętność obsługi komputera,

 4. predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

 

 1. Etapy rekrutacji:

 1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

 2. badanie psychologiczne (test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

 3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik badania psychologicznego, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 16/19, w terminie do dnia 21-10-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

VII. Inne informacje:

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-10 10:41:09)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-10 11:13:42)

 

Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w ramach projektu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 15 /19

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

 

ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w ramach projektu „ Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”

 

w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 15 /19

 

Liczba etatów: 2, umowa o pracę na czas określony , praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Data ogłoszenia naboru: 03.10.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

 1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

 2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

 3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

 1. Zakupie artykułów spożywczych,

 2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

 3. Karmieniu chorego,

 4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy,

 5. Paleniu w piecu.

Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

 1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

 2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

 3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

 4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

 

II. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna,

 2. system zadaniowego czasu pracy,

 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 4. pakiet socjalny,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

 4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

 2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

a. empatia,

b. odporność na stres,

c. odpowiedzialność,

d. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

e. umiejętność współpracy.

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

V. Etapy rekrutacji:

 1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

 2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

 3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 15/19, w terminie do dnia 14.10.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

 1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

 3. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

 4. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

 5. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

 

 

 

 

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

KlauzulaPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-03 12:52:00)
Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-10-08 09:30:19)

 

Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 14 /19

Drukuj PDF

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

 

ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

 

w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 14 /19

 

Liczba etatów: 2, umowa o pracę na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

Data ogłoszenia naboru: 05.07.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

 1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

 2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

 3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

 1. Zakupie artykułów spożywczych,

 2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

 3. Karmieniu chorego,

 4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą z pomocy,

 5. Paleniu w piecu.

Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

 1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

 2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

 3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

 4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

II. Warunki pracy:

 1. praca na terenie miasta Gniezna,

 2. system zadaniowego czasu pracy,

 3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 4. pakiet socjalny,

 5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

 

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

 4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

 

IV. Wymaganie dodatkowe:

 1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

 2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

 3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

 4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

 5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

a. empatia,

b. odporność na stres,

c. odpowiedzialność,

d. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

e. umiejętność współpracy.

 

 

 

 

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 14/19, w terminie do dnia 24.07.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

   

   

   

   

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-07-05 10:23:56)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-10-08 07:33:03)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 13 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 13 /19

   

  Liczba etatów: 3, umowa o pracę na czas określony , praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 18.06.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

   

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

   

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 13/19, w terminie do dnia 28.06.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-06-18 11:39:26)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 12 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 12 /19

   

  Liczba etatów: 3, umowa o pracę na czas określony , praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 05.06.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

   

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

   

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. badanie psychologiczne ( test psychologiczny + rozmowa z psychologiem),

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 12/19, w terminie do dnia 17.06.2019r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Z-ca Dyrektora

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-06-05 12:06:19)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 11 /19

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 11 /19

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  Data ogłoszenia naboru: 28.05.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

   

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

   

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. test psychologiczny,

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 11 /19 , w terminie do dnia 07.06.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-05-28 12:35:33)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -9 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -9 /19

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony na zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

  Data ogłoszenia naboru: 07-05-2019 r.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna, jak również w pomieszczeniach biurowych w

  budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do budynku jest dostosowany do

  potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

  - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  - ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  - kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. - studia o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie ( kserokopia suplementu dyplomu).

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  • własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  • własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

  • własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowych placówkach.,

  • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  1. Etapy rekrutacji:

   • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

   • test psychologiczny,

   • rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 9/19 , w terminie do dnia 30-05-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

   

  VII. Inne informacje:

  1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

  2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  Dyrektor
  Miejskiego Ośrodka
  Pomocy Społecznej
  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-05-07 12:13:05)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-05-07 12:34:27)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 10 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno
  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej
  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 10 /19
  Pomocy Społecznej
  w Gnieźnie

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

  Data ogłoszenia naboru: 07.05.2019 r.

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. test psychologiczny,

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 10 /19 , w terminie do dnia 17.05.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-05-07 12:05:32)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-05-07 12:33:57)

   

  Rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 8 /19

  Drukuj PDF

   

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 8 /19

   

  Liczba etatów: 2, umowa o pracę na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  Data ogłoszenia naboru: 05.04.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  1. Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  2. Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  3. Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  1. Zakupie artykułów spożywczych,

  2. Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  3. Karmieniu chorego,

  4. Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  1. Paleniu w piecu.

  Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  1. Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  2. Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  3. Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  4. Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

   

  II. Warunki pracy:

  1. praca na terenie miasta Gniezna,

  2. system zadaniowego czasu pracy,

  3. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  4. pakiet socjalny,

  5. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  1. wykształcenie minimum podstawowe – kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  2. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał. 1,

  4. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  5. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  6. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  7. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4

   

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  1. wskazane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

  2. wskazane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie,

  3. umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  4. doświadczenie w pracy z ludźmi,

  5. predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  1. empatia,

  2. odporność na stres,

  3. odpowiedzialność,

  4. umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  5. umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. test psychologiczny,

  3. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 8 /19 , w terminie do dnia 16.04.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

  VII. Inne informacje:

  1. Nie dopuszcza się uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  2. Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  3. O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie

  Klauzula  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-04-05 09:08:22)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -7 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

   

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -7 /19

   

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony na zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

   

  Data ogłoszenia naboru: 03-04-2019 r.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

   

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna, jak również w pomieszczeniach biurowych w

  budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do budynku jest dostosowany do

  potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

   

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w art. 116 ustawy o pomocy społecznej min:

  - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

  - ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

  - kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe w terminie do dnia 31grudnia 2013r. - studia o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.

   

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

  • własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

  • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

  • własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

   

   

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • wskazane doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej – wraz z kopią dokumentów potwierdzających zatrudnienie w przedmiotowych placówkach.,

  • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  1. Etapy rekrutacji:

   • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

   • test psychologiczny,

   • rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, ze wskazaniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 7 /19 , w terminie do dnia 24-04-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.

   

   

  VII. Inne informacje:

  1.Administratorem danych osobowych jest:
  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  2.z administratorem można się kontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  3.Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  4.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE

  5.Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa.

  6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  7.Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  9.Pani/Pana dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody wskazanej w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE

  10.Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  11.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  12.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych.

   

  13.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  14.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

  15.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

  16.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  17.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-04-03 12:44:30)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-04-03 12:53:28)

   

  Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych – KA.1110 -6/19

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

  referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych – KA.1110 -6/19

  Liczba etatów: 1 umowa na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  Data ogłoszenia naboru: 28 lutego 2019 roku

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  całokształt prac związanych z obsługą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych m.in.:

  • przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosków,
  • rozpatrywanie wniosków,
  • sporządzanie decyzji administracyjnych i sprawdzanie ich poprawności,
  • sporządzanie i weryfikacja list wypłat świadczeń,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  Warunki pracy:

  • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
  • pakiet socjalny,
  • praca w pomieszczeniach biurowych mieszczących się na parterze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdującego się w Gnieźnie przy ul. 3 Maja 30,
  • praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,
  • wykonywanie zadań wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
  • wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • wykształcenie wyższe – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,
  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych – zał.1,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe-zał. 1
  • znajomość przepisów:

  ustawa o świadczeniach rodzinnych, ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

  Wymaganie dodatkowe:

  • dobra organizacja czasu pracy,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  ü odporność na stres,

  ü odpowiedzialność,

  ü samodzielność,

  ü umiejętność współpracy.

   

  Etapy rekrutacji:

  • weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.
  • rozmowa kwalifikacyjna.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 6/19 w terminie do dnia 15 marca 2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7 p. I pok.1 w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Inne informacje:

  Administratorem danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-28 09:35:22)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -5 /19

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -5 /19

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony - zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

  Data ogłoszenia naboru: 26-02-2019 r.

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,
  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,
  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,
  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,
  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,
  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  II. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna,

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do

  budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie.

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej,
  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,
  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,
  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,
  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej – kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,
  • dobra organizacja czasu pracy,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  V. Etapy rekrutacji:

   1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.
   2. Test psychologiczny.
   3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 5 /19 , w terminie do dnia 25-03-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

  Pliki do pobrania:

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-26 07:52:44)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Rekrutacja na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -4 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko pracownika socjalnego

   

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -4 /19

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony - zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

   

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 08-02-2019 r.

   

   

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

   

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna,

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do

  budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie.

   

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej,

  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

   

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej – kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  1. Etapy rekrutacji:

   1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.

   2. Test psychologiczny.

   3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 4 /19 , w terminie do dnia 25-02-2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-02-08 11:34:50)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 3 /19

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 3 /19

   

  Liczba etatów1, umowa o pracę na czas określony - zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

   

  Data ogłoszenia naboru: 16.01.2019 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  - Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  - Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  - Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  2. Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  - Zakupie artykułów spożywczych,

  - Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  - Karmieniu chorego,

  - Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  - Paleniu w piecu.

  3. Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  - Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  - Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  - Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  - Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

  II. Warunki pracy:

  - Praca na terenie miasta Gniezna,

  - System zadaniowego czasu pracy,

  - Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - Pakiet socjalny.

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  - wykształcenie minimum podstawowe – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  – oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  - oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta

  z pełni praw publicznych – zał. 1,

  - zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) - zał. 3,

  - życiorys (CV),

  - list motywacyjny,

  - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  - mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy - kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje,

  - mile widziane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy - kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,

  - dobra organizacja czasu pracy,

  - doświadczenie w pracy z ludźmi,

  - predyspozycje do objęcia stanowiska m.in.:

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  V. Etapy rekrutacji:

  1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.

  2. Test psychologiczny.

  3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 3 /19 , w terminie do dnia 28.01.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS –

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

  Hanna Adamczak

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

  Pliki do pobrania:

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-01-16 13:26:18)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2019-01-16 13:33:10)

   

  Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -2 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -2 /19

   

  Liczba etatów: 1, umowa o pracę na czas określony - zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy .

   

  Data ogłoszenia naboru: 02.01.2019 r.

   

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

   

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna,

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do

  budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie.

   

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej,

  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

   

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej – kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  1. Etapy rekrutacji:

   1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.

   2. Test psychologiczny.

   3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 2/19 , w terminie do dnia 14.01.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

  Pliki do pobrania:

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie
  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-01-02 12:45:12)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-01-02 13:03:05)

   

  Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -1 /19

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -1 /19

   

  Liczba etatów: 2, umowa na czas określony, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   

  Data ogłoszenia naboru: 02.01.2019 r.

   

   

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wywiadów alimentacyjnych,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

   

  1. Warunki pracy:

  - praca na terenie miasta Gniezna,

  - zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - pakiet socjalny,

  - praca w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujących się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do

  budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  - praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  - wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie.

   

  1. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej,

  • oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

  • oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

  • znajomość przepisów:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) – zał.3,

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2,

  1. Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe w jednostkach pomocy społecznej – kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • predyspozycje do pełnienia stanowiska m. in. :

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

   

  1. Etapy rekrutacji:

   1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.

   2. Test psychologiczny.

   3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

   

  1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 1 /19 , w terminie do dnia 14.01.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  Hanna Adamczak

   

  Pliki do pobrania:

  Kwestionariusz

  Zgoda

  Oświadczenie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-01-02 12:22:57)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-01-02 13:03:32)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 23 /18

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 23 /18

   

  Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  Data ogłoszenia naboru: 14.12.2018 r.

   

  I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. Czynności pielęgnacyjne polegające m.in. na:

  - Zmianie bielizny osobistej i pościelowej,

  - Higienie osobistej chorego (mycie, kąpanie, czesanie, ubranie),

  - Pomocy w załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

  2. Czynności gospodarcze polegające m.in. na :

  - Zakupie artykułów spożywczych,

  - Zabezpieczeniu i przygotowaniu posiłków,

  - Karmieniu chorego,

  - Utrzymywaniu czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez osobę korzystającą

  z pomocy,

  - Paleniu w piecu.

  3. Czynności opiekuńcze polegające m.in. na:

  - Organizowaniu choremu czasu wolnego poprzez dostarczanie książek i prasy,

  - Pomocy w sprawach urzędowych, załatwianiu spraw bieżących oraz opłacaniu rachunków,

  - Organizowaniu spacerów, podtrzymywaniu kontaktów ze środowiskiem,

  - Aktywizowaniu podopiecznego do zwiększania jego samodzielności życiowej.

  II. Warunki pracy:

  - Praca na terenie miasta Gniezna,

  - System zadaniowego czasu pracy,

  - Zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

  - Pakiet socjalny.

  III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  - wykształcenie minimum podstawowe – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  – oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał. 1,

  - oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta

  z pełni praw publicznych – zał. 1,

  - zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2018, poz. 1000 ) - zał. 3,

  - życiorys (CV),

  - list motywacyjny,

  - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał. 2.

  IV. Wymaganie dodatkowe:

  - mile widziane dodatkowe kwalifikacje związane ze stanowiskiem pracy - kopia dokumentów poświadczających kwalifikacje,

  - mile widziane doświadczenie zawodowe związane ze stanowiskiem pracy - kopia dokumentów poświadczających zatrudnienie,

  - dobra organizacja czasu pracy,

  - doświadczenie w pracy z ludźmi,

  - predyspozycje do pełnienia stanowiska m.in.:

  - empatia,

  - odporność na stres,

  - odpowiedzialność,

  - umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  - umiejętność współpracy.

  Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testu, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

  V. Etapy rekrutacji:

  1. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym.

  2. Test psychologiczny.

  3. Rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

  VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 23 /18 , w terminie do dnia 24.12.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  VII. Inne informacje:

  -Administratorem danych osobowych jest:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Z administratorem można się skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 47
  3/ pisemnie na adres siedziby administratora:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  - Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pana skontaktować poprzez:
  1/ e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  2/ telefonicznie: 61 426 25 82 w. 54
  3/ pisemnie na adres siedziby inspektora ochrony danych:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 62-200 Gniezno, ul. Dworcowa 7

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań MOPS –

  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  -Podane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie obowiązującego prawa,

  -Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

  -Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  -Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w zakresie wymienionym w art. art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,

  -Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału  w procesie rekrutacji,

  -Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

  Hanna Adamczak

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

   

   

  Kwestionariusz

  Oświadczenie

  Zgoda

   

  Odstąpienie od naboru

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-12-14 13:52:40)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2018-12-17 13:22:30)

   

  Rekrutacja na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 21 /18

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko młodszego opiekuna w ośrodku pomocy społecznej

   

   

  w Dziale Usług Opiekuńczych – KA.1110 - 21 /18

   

  Liczba etatów: 1, umowa na czas określony - na zastępstwo, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony.

   

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 21.11.2018 r.

   

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  Czynności pielęgnacyjne, opiekuńcze i gospodarcze u osób objętych pomocą Działu Usług Opiekuńczych.

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie minimum podstawowe,

  • obywatelstwo polskie – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku – oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2016, poz. 922 ) .

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   

  Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane dodatkowe kwalifikacje,

  • mile widziane doświadczenie zawodowe,

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • doświadczenie w pracy z ludźmi,

  • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  • odporność na stres,

  • odpowiedzialność.

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca na terenie miasta Gniezna,

  • system zadaniowego czasu pracy.

   

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 21 /18 , w terminie do dnia 03.12.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

   

  Hanna Adamczak

  Dyrektor

  Miejskiego Ośrodka

  Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-11-21 10:47:01)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -20 /18

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza nabór na stanowisko pracownika socjalnego

   

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 -20 /18

   

  Liczba etatów: 2, umowa na czas określony, od 2 stycznia 2019 r., praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 15.11.2018 r.

   

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ,

  • współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia,

  • ścisła współpraca z pracownikami Ośrodka, prawnikiem oraz ze środowiskiem lokalnym,

  • opracowywanie i realizacja projektów socjalnych i systemowych,

  • udzielanie osobom pełnej informacji o przysługujących im uprawnieniach, świadczeniach i formach pomocy,

  • prowadzenie rozeznania sytuacji życiowej osób i rodzin ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej, w szczególności przeprowadzanie wywiadów środowiskowych na terenie miasta Gniezna,

  • ustalanie uprawnień do świadczeń z pomocy społecznej oraz innych źródeł zabezpieczenia społecznego, ich rodzaju i wysokości, po wnikliwej analizie zgromadzonej dokumentacji,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.,

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie zgodne z wymogami pracownika socjalnego określonymi w ustawie o pomocy społecznej,

  • obywatelstwo polskie – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – zaświadczenie,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku – oświadczenie,

  • znajomość przepisów.:

  ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu alkoholizmowi, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (D.U. z 2016, poz. 922 ) .

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   

  Wymaganie dodatkowe:

  • mile widziane doświadczenie zawodowe,

  • dobra organizacja czasu pracy,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • doświadczenie w pracy z ludźmi,

  • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  • odporność na stres,

  • odpowiedzialność,

  • umiejętność działania w warunkach zmiennych,

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w terenie,

  • praca na terenie miasta Gniezna,

  • praca w pomieszczeniach biurowych w budynku piętrowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujące się przy ul. Dworcowej 7 (dostęp do budynku jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

  • praca związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

   

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 20 /18 , w terminie do dnia 26.11.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   


  Zgoda kandydata - RODO

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-11-15 13:09:11)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2018-11-15 13:10:16)

   

  Nabór na stanowisko: specjalisty d/s kontroli wewnętrznej MOPS-KA.1110 - 18 /18

  Drukuj PDF

  Nabór na stanowisko: specjalisty d/s kontroli wewnętrznej MOPS

  Zgoda kandydata - RODO  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-11-09 13:09:55)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2018-11-09 13:15:26)

   

  Nabór na stanowisko asystenta rodziny w Dziale Metodycznym Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 - 16 /18

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko

  asystenta rodziny

  w Dziale Metodycznym Pomocy Środowiskowej i Rodziny – KA.1110 - 16 /18

   

  Liczba etatów: 1 cały etat.

  Data ogłoszenia naboru: 13.07.2018 r.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  Główne zadania asystenta rodziny reguluje Art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076.) o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  - obywatelstwo polskie – oświadczenie,

  - życiorys (cv) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

  - list motywacyjny,

  - wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

  - oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny,

  - oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

  ( t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260 z dnia 07.06.2018 r.)

  - oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

  - oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

  - podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz.1000 ).”

  - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i/lub pożądany staż pracy, tj.

  * wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,

  lub

  * wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną, lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

  lub

  *wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną najmniej udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

  -znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych osobowych,

  -obsługa komputera,

  -łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  -umiejętność działania w warunkach zmiennych,

  -odporność na stres,

  -odpowiedzialność,

  -asertywność, empatia,

  -rzetelność, systematyczność,

  -komunikatywność i otwartość na nowe rozwiązania,

  -samodzielność w działaniu.

  Warunki pracy:

  - praca wykonywana w ramach umowy o pracę – pełen etat – zadaniowy czas pracy,

  - praca na terenie miasta Gniezna.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją „Nabór na stanowisko młodszego asystenta rodziny nr KA.1110- 16/18” w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7 (pokój 01, I piętro), w godzinach urzędowania bądź przesłać pocztą na adres:

  Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Gnieźnie

  ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2018 r.

  Aplikacje, które nie wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie w wymaganym terminie, nie będą rozpatrywane.

   

   

   

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-07-13 12:23:00)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Otwarty nabór na stanowisko psychologa w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny MOPS – KA.1110 - 15/18

  Drukuj PDF

   

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza otwarty nabór na stanowisko psychologa

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

  MOPS – KA.1110 - 15/18

   

   

   

  Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   

  Data ogłoszenia naboru: 12.07.2018 r.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku min.:

   

  • prowadzenie konsultacji, pośrednictwa dla osób i rodzin tego wymagających,

  • wykonywanie pracy w środowisku rodzin,

  • opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,

  • udzielanie doraźnej pomocy psychologicznej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz wszystkim osobom będącym w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzeń traumatycznych takich jak wypadki, nieuleczalna choroba, śmierć osoby bliskiej, katastrofy, klęski żywiołowej, itp., a także będących w kryzysie psychospołecznym (bezrobocie, bezdomność, trudności mieszkaniowe, zagrożenie eksmisją),

  • świadczenie poradnictwa na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,

  • podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie pomocy społecznej,

  • udzielanie konsultacji specjalistycznych pracownikowi socjalnemu i asystentowi rodziny w celu wsparcia środowiska rodzinnego.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – oświadczenie,

  • posiadanie obywatelstwa polskiego – oświadczenie,

  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku psychologa- oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa,

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

  - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  - ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  oraz aktów wykonawczych do niej,

  - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

  - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

  • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii potwierdzone certyfikatami,

  • mile widziane kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej,

  • mile widziane kursy i szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

  • predyspozycje i umiejętności kandydata:

  - umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

  - umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

  - umiejętność interpretacji przepisów,

  - umiejętność obsługi komputera,

  - komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność.

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), i praca w środowisku,

  • praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  • praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na

  kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 15 /18 , w terminie do dnia 07.09.2018 r. w

  sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7,

  I piętro ,w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny jak i

  zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na

  ww. stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu

  poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru

  zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy

  informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-07-12 11:02:54)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Specjalista d/s kontroli wewnętrznej

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty d/s kontroli wewnętrznej

   

  MOPS-KA.1110- 13 /18

   

  Liczba etatów: 1/2 etatu

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 25.06.2018 r.

   

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  • przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji zadań przez komórki organizacyjne MOPS,

  • opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej,

  • koordynacja wykonania oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi

   realizującymi wnioski i wystąpienia pokontrolne po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych

   i zewnętrznych,

  • przeprowadzanie kontroli zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

   i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

   publicznego i wolontariacie,

  • wykonywanie innych poleceń przełożonych.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku administracja, prawo lub ekonomia – kopia

   dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • co najmniej 4 letni staż pracy - w tym w administracji publicznej- minimum 1 rok,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

   skarbowe - oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji

   procesu rekrutacji,

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy ( ustawa
   o pomocy społecznej
   , ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,

   prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, i inny zgodnie z obszarem zadań

   pomocy społecznej),

  • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,

  • ogólna wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Gnieźnie,

  • znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej,

  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

  • kompleksowa wiedza w zakresie przygotowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej,

  • predyspozycje i umiejętności kandydata ( tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność).

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

   w Gnieźnie, jednakże uwzględnia się również pracę w terenie poza biurem,

  • wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

  • wykonywanie zadań nie wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

   

  Wymagane dokumenty należy składać, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie MOPS-KA.1110 -13/18”, w terminie do dnia 16.08.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowa 7 w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  Inne informacje:

   

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS
  w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-06-25 12:31:04)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko pomoc administracyjna w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 - 12/18

  Drukuj PDF

   

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko pomoc administracyjna

   

  w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 - 12/18

   

   

   

  Liczba etatów: 4 , praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony- 3 miesiące.

   

  Data ogłoszenia naboru: 07.06.2018 r.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  • wydawanie druków wniosków i informowanie klientów o rodzajach niezbędnych dokumentów do uzyskania świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych,

  • przyjmowanie i kompletowanie wniosków,

  • rozpatrywanie złożonych wniosków pod nadzorem pracownika,

  • zakładanie kartotek do akt świadczeniobiorców,

  • sporządzanie pism, wniosków, zapytań do instytucji pod nadzorem pracownika,

  • sporządzanie pism do stron postępowania administracyjnego pod nadzorem pracownika (wezwania, informacje, zawiadomienia),

  • współpraca z pracownikami w szybkim i pełnym przekazywaniu informacji i dokumentów,

  • kompletowanie dokumentów osób wnoszących odwołania od decyzji wydawanych w I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na wydane decyzje przez organ odwoławczy.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie minimum średnie – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • predyspozycje i umiejętności kandydata ( tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole).

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujące się na parterze budynku piętrowego przy ul. 3 Maja 30 (dostęp do budynku nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych) jak również przy ul. Dworcowej 7 (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych),

  • praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na

  kopercie numeru referencyjnego KA.1110-12/18 , w terminie do dnia 18.06.2018 r. w

  sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7,

  I piętro ,w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru

  któregokolwiek z kandydatów na ww. stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu

  poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru

  zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy

  informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

   

   

  Kwestionariusz

  Zgoda  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-06-07 11:44:05)
  Ostatnia zmiana: Marek Kowalski (2018-06-07 11:50:58)

   

  Nabór na stanowisko: specjalisty d/s kontroli wewnętrznej MOPS-KA.1110- 11 /18

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty d/s kontroli wewnętrznej

  MOPS-KA.1110- 11 /18  Liczba etatów: 1/2 etatu

  Data ogłoszenia naboru: 21.05.2018 r.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  • przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji zadań przez komórki organizacyjne MOPS,

  • opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej,

  • koordynacja wykonania oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi realizującymi wnioski i wystąpienia pokontrolne po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,

  • przeprowadzanie kontroli zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

  • wykonywanie innych poleceń przełożonych.

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku administracja, prawo lub ekonomia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • co najmniej 4 letni staż pracy - w tym w administracji publicznej- minimum 1 rok,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

  • list motywacyjny,

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy ( ustawa o pomocy społecznej, ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, i inny zgodnie z obszarem zadań pomocy społecznej),

  • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,

  • ogólna wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Gnieźnie,

  • znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej,

  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

  • kompleksowa wiedza w zakresie przygotowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej,

  • predyspozycje i umiejętności kandydata ( tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność).

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, jednakże uwzględnia się również pracę w terenie poza biurem,

  • wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

  • wykonywanie zadań nie wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie MOPS-KA.1110 -11/18”, w terminie do dnia 13.06.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowa 7 w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

  Pliki do pobrania:

  - zgoda

  - kwestionariusz

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-05-21 11:41:33)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2018-05-21 12:05:15)

   

  Nabór na stanowisko psychologa w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny MOPS – KA.1110 - 10/18

  Drukuj PDF

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza otwarty nabór na stanowisko psychologa

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

  MOPS – KA.1110 - 10/18

   

  Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

  Data ogłoszenia naboru: 21.05.2018 r.

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku min.:

  • prowadzenie konsultacji, pośrednictwa dla osób i rodzin tego wymagających,

  • wykonywanie pracy w środowisku rodzin,

  • opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,

  • udzielanie doraźnej pomocy psychologicznej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz wszystkim osobom będącym w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzeń traumatycznych takich jak wypadki, nieuleczalna choroba, śmierć osoby bliskiej, katastrofy, klęski żywiołowej, itp., a także będących w kryzysie psychospołecznym (bezrobocie, bezdomność, trudności mieszkaniowe, zagrożenie eksmisją),

  • świadczenie poradnictwa na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,

  • podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie pomocy społecznej,

  • udzielanie konsultacji specjalistycznych pracownikowi socjalnemu i asystentowi rodziny w celu wsparcia środowiska rodzinnego.

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – oświadczenie,

  • posiadanie obywatelstwa polskiego – oświadczenie,

  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku psychologa- oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

  • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

  • list motywacyjny,

  • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie .

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

  • mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku psychologa,

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

  - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  - ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej,

  - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

  - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

  • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii potwierdzone certyfikatami,

  • mile widziane kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej,

  • mile widziane kursy i szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

  • predyspozycje i umiejętności kandydata:

  - umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

  - umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

  - umiejętność interpretacji przepisów,

  - umiejętność obsługi komputera,

  - komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność.

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), i praca w środowisku,

  • praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  • praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie.

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 10 /18 , w terminie do dnia 20.06.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, I piętro ,w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny jak i zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na ww. stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

  pliki do pobrania

  - kwestionariusz

  - zgoda  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-05-21 11:02:40)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2018-05-21 11:37:36)

   

  Otwarty nabór na stanowisko psychologa w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny MOPS – KA.1110 - 9/18

  Drukuj PDF

   

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza otwarty nabór na stanowisko psychologa

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

  MOPS – KA.1110 - 9/18

   

   

   

  Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   

  Data ogłoszenia naboru: 23.04.2018 r.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku min.:

   

  • prowadzenie konsultacji, pośrednictwa dla osób i rodzin tego wymagających,

  • wykonywanie pracy w środowisku rodzin,

  • opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,

  • udzielanie doraźnej pomocy psychologicznej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz wszystkim osobom będącym w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzeń traumatycznych takich jak wypadki, nieuleczalna choroba, śmierć osoby bliskiej, katastrofy, klęski żywiołowej, itp., a także będących w kryzysie psychospołecznym (bezrobocie, bezdomność, trudności mieszkaniowe, zagrożenie eksmisją),

  • świadczenie poradnictwa na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,

  • podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie pomocy społecznej,

  • udzielanie konsultacji specjalistycznych pracownikowi socjalnemu i asystentowi rodziny w celu wsparcia środowiska rodzinnego.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • udokumentowany staż pracy na stanowisku psychologa ( min.1 rok),

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • posiadanie obywatelstwa polskiego – oświadczenie,

  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku psychologa- oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

  - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  - ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  oraz aktów wykonawczych do niej,

  - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,

  - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

  • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii potwierdzone certyfikatami,

  • mile widziane kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej,

  • mile widziane kursy i szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

  • predyspozycje i umiejętności kandydata:

  - umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

  - umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

  - umiejętność interpretacji przepisów,

  - umiejętność obsługi komputera,

  - komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność.

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), i praca w środowisku,

  • praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  • praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na

  kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 9/18 , w terminie do dnia 15.05.2018 r. w

  sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7,

  I piętro ,w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny jak i

  zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na

  ww. stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu

  poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru

  zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy

  informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-04-23 11:37:23)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 -8/18

  Drukuj PDF

   

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko referenta

   

  w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 -8/18

   

   

   

  Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   

  Data ogłoszenia naboru: 05.04.2018 r.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  całokształt prac związanych z obsługą świadczeń wychowawczych m.in.:

  • przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosków,

  • rozpatrywanie wniosków,

  • sporządzanie decyzji administracyjnych i sprawdzanie ich poprawności,

  • sporządzanie i weryfikacja list wypłat świadczeń,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie minimum średnie – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy ( ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeks postępowania administracyjnego),

  • umiejętność obsługi komputera,

  • doświadczenie w administracji publicznej (min. 6 miesięcy),

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • predyspozycje i umiejętności kandydata ( tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole).

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujące się na parterze budynku piętrowego przy ul. 3 Maja 30 (dostęp do budynku nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  • praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na

  kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 8 /18 , w terminie do dnia 16.04.2018 r. w

  sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7,

  I piętro ,w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny jak i

  zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na

  ww. stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu

  poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru

  zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy

  informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-04-05 08:48:37)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko psychologa w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny MOPS – KA.1110 - 7/18

  Drukuj PDF

   

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza otwarty nabór na stanowisko psychologa

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

  MOPS – KA.1110 - 7/18

   

   

   

  Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   

  Data ogłoszenia naboru: 30.03.2018 r.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku min.:

   

  • prowadzenie konsultacji, pośrednictwa dla osób i rodzin tego wymagających,

  • wykonywanie pracy w środowisku rodzin,

  • opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających stanowiska psychologa,

  • udzielanie doraźnej pomocy psychologicznej osobom i rodzinom doznającym przemocy oraz wszystkim osobom będącym w sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzeń traumatycznych takich jak wypadki, nieuleczalna choroba, śmierć osoby bliskiej, katastrofy, klęski żywiołowej, itp., a także będących w kryzysie psychospołecznym (bezrobocie, bezdomność, trudności mieszkaniowe, zagrożenie eksmisją),

  • świadczenie poradnictwa na rzecz osób i rodzin mających trudności lub wykazujących potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,

  • podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie pomocy społecznej,

  • udzielanie konsultacji specjalistycznych pracownikowi socjalnemu i asystentowi rodziny w celu wsparcia środowiska rodzinnego.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • udokumentowany staż pracy na stanowisku psychologa ( min.2 lata),

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

  - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  - ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

  oraz aktów wykonawczych do niej,

  - ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

  - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

  - ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • posiadanie obywatelstwa polskiego – oświadczenie,

  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku psychologa,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

   

  • mile widziane kursy uzupełniające z zakresu psychologii potwierdzone certyfikatami,

  • mile widziane kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej,

  • mile widziane kursy i szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

  • predyspozycje i umiejętności kandydata:

  - umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

  - umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

  - umiejętność interpretacji przepisów,

  - umiejętność obsługi komputera,

  - komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność.

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), i praca w środowisku,

  • praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  • praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na

  kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 7/18 , w terminie do dnia 20.04.2018 r. w

  sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7,

  I piętro ,w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny jak i

  zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na

  ww. stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu

  poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru

  zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy

  informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-03-30 09:23:50)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 -6/18

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko referenta

   

  w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 -6/18

   

   

   

  Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   

  Data ogłoszenia naboru: 29.03.2018 r.

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  całokształt prac związanych z obsługą świadczeń wychowawczych m.in.:

  • przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosków,

  • rozpatrywanie wniosków,

  • sporządzanie decyzji administracyjnych i sprawdzanie ich poprawności,

  • sporządzanie i weryfikacja list wypłat świadczeń,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  •  

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie minimum średnie – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy ( ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeks postępowania administracyjnego),

  • umiejętność obsługi komputera,

  • mile widziane doświadczenie w administracji publicznej (min. 6 miesięcy),

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych),

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • predyspozycje i umiejętności kandydata ( tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole).

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie znajdujące się na parterze budynku piętrowego przy ul. 3 Maja 30 (dostęp do budynku nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych),

  • praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na

  kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 6 /18 , w terminie do dnia 09.04.2018 r. w

  sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7,

  I piętro ,w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny jak i

  zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na

  ww. stanowisko.

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu

  poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6 %.

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru

  zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy

  Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy

  informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-03-29 09:04:55)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Rekrutacja na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

   

  ogłasza rekrutację na stanowisko PRACOWNIK SOCJALNY

   

  w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny.

   

   

  Liczba etatów: 1 , praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

   

  Data ogłoszenia : 28 marca 2018 r.,

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :

   

  - wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

  o pomocy społecznej,

  - przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

  - prowadzenie pracy socjalnej z wykorzystaniem metod pracy socjalnej,

  - praca socjalna ze środowiskiem lokalnym przy współdziałaniu z organizacjami i

  społecznościami lokalnymi,

  - udzielanie wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych

  podopiecznych oraz informowanie o dostępnych formach pomocy,

  - współudział w inspirowaniu, opracowywaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu lokalnych

  programów pomocy społecznej służących podniesieniu jakości życia podopiecznych,

  - pobudzanie społecznej aktywności podopiecznych, inspirowanie działań samopomocowych,

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie /jeden z warunków/:

  - dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,

  - studia wyższe na kierunku praca socjalna

  - lub studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego

  na kierunku wskazanym przez ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

  kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,

  • oświadczenie – obywatelstwo polskie,

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych ,

  • oświadczenie o niekaralności sądowej za przestępstwo popełnione umyślnie,

  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

  • życiorys (CV), z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

  • list motywacyjny,

  • znajomość przepisów: ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

  • mile widziane doświadczenie w zawodzie pracownik socjalny,

  • łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • mile widziane zaświadczenia o odbytych kursach i szkoleniach związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,

  • predyspozycje kandydata (tj. rzetelność, samodzielność, asertywność, empatia).

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ( budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku), jak również praca w terenie - zakres terytorialny Miasta Gniezno,

  • praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

  • praca wymaga współdziałania z pracownikami, osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy, instytucjami i organizacjami ze względu na charakter pracy,

  • praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie.

   

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją „Zapotrzebowanie na pracownika socjalnego nr KA.1110- 5 /18”, w terminie do dnia 09.04.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, I piętro, w godzinach urzędowania .

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Inne informacje:

   

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

   

  Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających wymagane

  dokumenty, oświadczenia i spełniających wymogi konieczne i pożądane.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od rekrutacji bez podania przyczyny jak i zamknięcia postępowania konkursowego bez wyboru któregokolwiek z kandydatów na ww. stanowisko.

   

  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko pracownik socjalny zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

   

     Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-03-28 12:39:01)
  Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2018-03-28 12:42:56)

   

  Nabór na stanowisko: specjalisty d/s kontroli wewnętrznej MOPS-KA.1110- 4 /18

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty d/s kontroli wewnętrznej

   

  MOPS-KA.1110- 4 /18

   

  Liczba etatów: 1/2 etatu

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 26.03.2018 r.

   

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  • przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji zadań przez komórki organizacyjne MOPS,

  • opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej,

  • koordynacja wykonania oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi

   realizującymi wnioski i wystąpienia pokontrolne po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych

   i zewnętrznych,

  • przeprowadzanie kontroli zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

   i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

   publicznego i wolontariacie,

  • wykonywanie innych poleceń przełożonych.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku administracja, prawo lub ekonomia – kopia

   dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • co najmniej 4 letni staż pracy - w tym w administracji publicznej- minimum 1 rok,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb

   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy ( ustawa
   o pomocy społecznej
   , ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,

   prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, i inny zgodnie z obszarem zadań

   pomocy społecznej),

  • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,

  • ogólna wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Gnieźnie,

  • znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej,

  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

  • kompleksowa wiedza w zakresie przygotowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej,

  • predyspozycje i umiejętności kandydata ( tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność).

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

   w Gnieźnie, jednakże uwzględnia się również pracę w terenie poza biurem,

  • wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

  • wykonywanie zadań nie wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

   

   

   

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

   

  Wymagane dokumenty należy składać, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie MOPS-KA.1110 -4/18”, w terminie do dnia 05.04.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowa 7 w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  Inne informacje:

   

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS
  w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-03-26 11:46:09)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko: specjalisty d/s kontroli wewnętrznej MOPS-KA.1110- 3 /18

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie

  ogłasza nabór na stanowisko: specjalisty d/s kontroli wewnętrznej

   

  MOPS-KA.1110- 3 /18

   

  Liczba etatów: 1/2 etatu

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 19.02.2018 r.

   

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  • przeprowadzanie kontroli prawidłowości realizacji zadań przez komórki organizacyjne MOPS,

  • opracowywanie rocznych planów kontroli wewnętrznej,

  • koordynacja wykonania oraz nadzór nad komórkami organizacyjnymi i podmiotami zewnętrznymi

   realizującymi wnioski i wystąpienia pokontrolne po przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych

   i zewnętrznych,

  • przeprowadzanie kontroli zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym

   i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

   publicznego i wolontariacie,

  • wykonywanie innych poleceń przełożonych.

   

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku administracja, prawo lub ekonomia – kopia

   dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • co najmniej 4 letni staż pracy - w tym w administracji publicznej- minimum 2 lata,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb

   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy ( ustawa
   o pomocy społecznej
   , ustawa o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego,

   prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, i inny zgodnie z obszarem zadań

   pomocy społecznej),

  • doświadczenie w pracy na samodzielnym stanowisku,

  • ogólna wiedza na temat zadań i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Gnieźnie,

  • znajomość zagadnień z zakresu kontroli zarządczej,

  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

  • kompleksowa wiedza w zakresie przygotowania i prowadzenia kontroli wewnętrznej,

  • predyspozycje i umiejętności kandydata ( tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność).

   

  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

   

  • praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

   w Gnieźnie, jednakże uwzględnia się również pracę w terenie poza biurem,

  • wykonywanie zadań z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

  • wykonywanie zadań nie wymaga pracy przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

   

   

   

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

   

  Wymagane dokumenty należy składać, z adnotacją na kopercie „Nabór na stanowisko specjalisty ds. kontroli wewnętrznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie MOPS-KA.1110 -3/18”, w terminie do dnia 01.03.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie przy ul. Dworcowa 7 w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  Inne informacje:

   

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailem.

   

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.  Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł powyżej 6%.  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS
  w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-02-19 10:34:03)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Nabór na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 -2/18

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko referenta

   

  w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 -2/18

   

  Liczba etatów: 2, umowa na czas określony.

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 25.01.2018 r.

   

   

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  całokształt prac związanych z obsługą świadczeń wychowawczych m.in.:

  • przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosków,

  • rozpatrywanie wniosków,

  • sporządzanie decyzji administracyjnych i sprawdzanie ich poprawności,

  • sporządzanie i weryfikacja list wypłat świadczeń,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie minimum średnie – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016, poz. 922),

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy ( ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeks postępowania administracyjnego),

  • predyspozycje i umiejętności kandydata ( tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole),

  • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 2 /18 , w terminie do dnia 05.02.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-01-25 12:28:41)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno ogłasza nabór na stanowisko referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 -1/18

  Drukuj PDF

   

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

  ogłasza nabór na stanowisko referenta

   

  w Dziale Świadczeń Rodzinnych MOPS – KA.1110 -1/18

   

  Liczba etatów: 1, umowa na czas określony.

   

   

  Data ogłoszenia naboru: 18.01.2018 r.

   

   

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

   

  całokształt prac związanych z obsługą świadczeń wychowawczych m.in.:

  • przyjmowanie, kompletowanie i rejestrowanie wniosków,

  • rozpatrywanie wniosków,

  • sporządzanie decyzji administracyjnych i sprawdzanie ich poprawności,

  • sporządzanie i weryfikacja list wypłat świadczeń,

  • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

  Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

   

  • wykształcenie minimum średnie – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

  • umiejętność obsługi komputera,

  • korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie,

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych – oświadczenie,

  • niekaralność sądowa za przestępstwo popełnione umyślnie – oświadczenie,

  • zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016, poz. 922),

  • życiorys (CV),

  • list motywacyjny.

   

  Wymagania dodatkowe będące przedmiotem oceny:

   

  • znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy ( ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, kodeks postępowania administracyjnego),

  • predyspozycje i umiejętności kandydata ( tj. dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole),

  • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

   

  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Wymagane dokumenty należy składać, z zaznaczeniem na kopercie numeru referencyjnego KA.1110- 1 /18 , w terminie do dnia 28.01.2018 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, w godzinach urzędowania.

  Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej

  określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

   

  Inne informacje:

  Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

  Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

  Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61) 426 25 82 w. 56.

  Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko urzędnicze i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.  Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
  Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2018-01-18 09:09:19)
  Ostatnia zmiana: (0000-00-00 00:00:00)

   


  bip

  mops