BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Rekrutacja na stanowisko psychologa

Drukuj PDF

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Dworcowa 7, 62–200 Gniezno

ogłasza rekrutację na stanowisko psychologa

w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny

MOPS – KA.1110 -18 /19

 

Liczba etatów: 1, praca w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

 

Data ogłoszenia naboru: 10.10.2019 r.

 

I. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

 1. opiniowanie i orzekanie w sprawach wymagających opinii psychologa,

 2. świadczenie poradnictwa psychologicznego osobom i rodzinom w różnego rodzaju kryzysach, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy, celem zapobiegania powstaniu lub pogłębianiu skutków trudnych sytuacji życiowych, w postaci indywidualnych i rodzinnych kryzysów, w szczególności poprzez:

 1. prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych ( katastrofa, nagła śmierć, żałoba, gwałt, przemoc w rodzinie, próby samobójcze, klęski żywiołowe, itp.),

 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów we wczesnym okresie ich powstania,

 3. sporządzanie diagnoz psychologicznych i opinii dotyczących stanu psychicznego klienta,

 4. przygotowywanie i prowadzenie działań interwencyjnych, w tym działań w środowisku,

 1. prowadzenie dokumentacji w zakresie w/w działań ( rejestr osób, które skorzystały z porady),

 2. opracowywanie i przygotowywanie informacji, sprawozdań i analiz dotyczących stanowiska pracy,

 3. prowadzenie konsultacji i szkoleń dla pracowników socjalnych i innych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie,

 4. podejmowanie wszechstronnej współpracy z sądem, szkołami, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi instytucjami działającymi w systemie pomocy społecznej,

 5. współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodziny w celu wsparcia środowiska rodzinnego,

 6. udział w pracach grup roboczych w ramach zadań wynikających z zapisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

II. Warunki pracy:

 

 1. praca w pomieszczeniach biurowych w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie (budynek piętrowy dostosowany jest do osób niepełnosprawnych), praca na terenie miasta Gniezna,

 2. zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

 3. pakiet socjalny,

 4. praca biurowa związana z obsługą komputera i urządzeń biurowych,

 5. praca przy monitorze ekranowym poniżej 4 godzin dziennie,

 6. wynagrodzenie zgodnie z Regulaminem wynagradzania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gnieźnie.

III. Wymagania niezbędne i niezbędne dokumenty:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia – kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,

 2. udokumentowany staż pracy na stanowisku psychologa ( min.1 rok),

 3. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim – zał.1,

 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych –zał.1,

 5. własnoręcznie podpisana zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000 ) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE – zał.3,

 6. własnoręcznie podpisany życiorys (CV),

 7. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,

 8. własnoręcznie podpisany i wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – zał.2.

 9. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacji – zał. 4.

 

IV. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość obowiązujących przepisów niezbędnych na danym stanowisku pracy:

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych do niej, ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 1. wskazane ukończone kursy uzupełniające z zakresu psychologii, kursy i szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

 2. predyspozycje i umiejętności kandydata:

- umiejętność pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej, samodzielność,

- umiejętność oceny ryzyka i podejmowania decyzji,

- umiejętność interpretacji przepisów,

- umiejętność obsługi komputera,

- komunikatywność, odpowiedzialność i sumienność.

 

V. Etapy rekrutacji:

  1. weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym,

  2. rozmowa kwalifikacyjna z udziałem psychologa.

 

Uwaga: Na ostateczny wynik uzyskany przez kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym składa się: wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów sprawdzających stopień spełnienia powyższych wymagań.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją na kopercie numeru referencyjnego KA.1110-18 /19 , w terminie do dnia 31.10.2019 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, I piętro ,w godzinach urzędowania.

Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po

określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VII. Inne informacje:

1.Nie dopuszcza się uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania  dokumentów rekrutacyjnych.

2.Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

3.Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia naboru.

4.Informujemy, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia, wyniósł powyżej 6%.

5.O terminie rozmowy kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.

6.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 426 25 82 w. 56.

Ogłoszenie o naborze na ww. stanowisko i informacja o wyniku naboru zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej

w Gnieźnie

Hanna Adamczak

 

 

 

Kwestionariusz

Zgoda

Oświadczenie

Klauzula

 Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2019-10-10 10:48:38)
Ostatnia zmiana: Dariusz Mak (2019-10-10 11:13:57)

 

bip

mops