zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA

Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kolejowa 2, 62–200 Gniezno

 

ogłasza zapotrzebowanie na stanowisko PSYCHOLOGA


w Dziale Metodycznym, Pomocy Środowiskowej i Rodziny,

w ramach

projektu „Centrum Aktywności Społecznej LARGO” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.Liczba etatów:    1

 

Rodzaj umowy : umowa zlecenie w wymiarze 110 godzin w terminie od dnia podpisania umowy do dnia19 grudnia 2014 r.

 

Data ogłoszenia :   10 LIPCA  2014r.


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa będzie należało  m.in.

 

1. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

2. Analiza i ocena potrzeb w zakresie doradztwa psychologicznego w oparciu o dotychczasowe działania skierowane do uczestników projektu jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na kursach i szkoleniach.

3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie poruszać się po rynku pracy, w tym udzielanie niezbędnych porad i informacji wzmacniających i usprawniających powrót na rynek pracy.

4. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań zmierzających do powrotu do społeczeństwa i na rynek pracy.

5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wykonanego doradztwa zgodnie z obowiązującymi przepisami .

6. Stała współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie i  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie.

7. Odpowiedzialność za właściwe dokumentowanie i przechowywanie dokumentów.

8. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej.

9. Rzetelne i terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

10. Zabezpieczenie powierzonego mienia, dokumentacji, przed kradzieżą, zniszczeniem.


Wymagania konieczne:

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ PSYCHOLOG   – MOPS GNIEZNO”,  w terminie do dnia 08 sierpnia 2014r. w sekretariacie    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, w godzinach  urzędowania. Aplikacje , które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

            Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta wymaga

            złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

            Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

            Zastrzega się prawo rozpatrywania wyłącznie aplikacji zawierających  wymagane dokumenty,

             oświadczenia i spełniających wymogi  konieczne i pożądane.

            Oczekujemy oferty osób nie pozostających w zatrudnieniu.

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (61)  426 25 82 w. 60.

Ogłoszenie o zapotrzebowaniu na stanowisko PSYCHOLOG   

zostanie umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie na stronie http://www.mops.gniezno.pl/

oraz na tablicy informacyjnej MOPS w Gnieźnie.                Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2014-07-10 11:21:55)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2014-07-10 11:41:08)