BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut Ośrodka

Drukuj PDF
Załącznik do Uchwały  Nr XXXVIII/ 474/ 2013
Rady Miasta Gniezna z dnia 27.11.2013r.Statut
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gnieźnie

Dział I


Przepisy ogólne.

 

§ 1

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, zwany dalej Ośrodkiem, jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta Gniezna, nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Ośrodek działa jako wyodrębniona jednostka budżetowa Miasta Gniezna w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych.

3. Ośrodek realizuje zadania:

1) Miasta Gniezna w zakresie pomocy społecznej, będące zadaniami gminy, własne oraz  zlecone, nałożone ustawami albo wykonywane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej,

2) na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego lub innymi podmiotami,

3) w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Gniezna w zakresie ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

5) inne zadania Miasta Gniezna określone jako zadania Ośrodka w niniejszym Statucie  lub wynikające z przepisów prawa.

 

§ 2

 

1. Siedzibą Ośrodka jest Miasto Gniezno.

2. Terenem działalności Ośrodka jest obszar administracyjny Miasta Gniezna.

 


Dział II.

 

Cele i zadania.
 

§ 3

 

Celem działalności Ośrodka jest:

1) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka,

2) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,

3) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,

4) wsparcie rodzin we właściwym wypełnianiu ich funkcji i zadań.

 

 

§ 4

 

Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013r. poz. 182 ze zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 135 ze zm.),

5) ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „ Pomoc państwa w dożywianiu” (Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 ze zm.),

6) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

7) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

8) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.),

9) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.),

10) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach  rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 ze zm.),

11) ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U z 2012 poz. 1228 ze zm.),

12) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1356),

13) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 ze zm.),

14) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.),   

15) ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.),

17) niniejszego Statutu,

18) innych przepisów prawa dotyczących instytucji pomocy społecznej i jednostek budżetowych. 

§ 5

 

1.Do zadań realizowanych przez Ośrodek w szczególności należy:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej,

2) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

3) praca socjalna rozumiana jako działalność zawodowa mająca na celu udzielenie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,

4) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin w szczególności poprzez:

 a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami,

 b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz  innymi przepisami,

5) współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,

6) organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,

7) projektowanie budżetu w zakresie zadań statutowych i ustawowych Ośrodka,

8) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

9) właściwa organizacja pracy dla realizacji zadań oraz nadzór w zakresie gospodarowania przydzielonymi środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości,

10) inspirowanie i podejmowanie działań zapobiegających konieczności korzystania przez osoby i rodziny ze świadczeń pomocy społecznej.

 

 

§ 6

 

Do zadań Ośrodka należy również zapewnienia warunków realizacji zadań statutowych.

 

§ 7

 

1. Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez Ośrodek należą:

1) zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w tym:

a)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych,

b)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,

c)       podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

d)      opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

e)     sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej,

f)       udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

g)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

h)     przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowego, opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,

i)       praca socjalna,

j)       organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

k)      prowadzenie i zapewnianie miejsc w mieszkaniach chronionych,

l)       dożywianie dzieci,

m)   sprawianie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

n)     kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

o)     pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

p)     sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w formie dokumentu  elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,

q)     utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników,

r)     opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2) zadania własne gminy, do których należy:

a)      przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,

b)     przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze,

c)      zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,

d)     podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,

e)      współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach,

 3) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy: 

a)  organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

c) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

d) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy  społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej,

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

g) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

 

2.Do zadań realizowanych przez Ośrodek na podstawie odrębnych przepisów należy:

1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie świadczeń rodzinnych,

2) opłacanie składek emerytalnych i rentowych oraz zdrowotnych za osoby uprawnione,

3) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,

4) podejmowanie działań i form pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

5) ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych przysługującym świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie miasta Gniezna,

6) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie dodatków mieszkaniowych,

7) wspieranie rodziny w realizacji ich funkcji i zadań.

 

 

§ 8

 

Do zadań Ośrodka należy ponadto wykonywanie:

1) innych zadań Miasta Gniezna z zakresu pomocy społecznej, na zasadach określonych w porozumieniach zawartych przez Miasto Gniezno z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami,

2) innych zadań Miasta Gniezna określonych uchwałami Rady Miasta Gniezna i zarządzeniami Prezydenta Miasta Gniezna.

§ 9

 

Ośrodek może wytaczać na rzecz obywateli powództwo o roszczenie alimentacyjne.

 

 

§ 10

 

Ośrodek współdziała z prowadzącymi działalność organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Dział III

 

Organizacja i zarządzanie MOPS.

§ 11

 

1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gnieźnie kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka, który jest zatrudniany i zwalniany przez Prezydenta Miasta Gniezna.

2. Dyrektor Ośrodka wydaje zarządzenia, instrukcje, polecenia służbowe oraz wprowadza regulaminy dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w MOPS.

4. Dyrektor Ośrodka jest umocowany w ramach zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem, mających na celu realizację zadań statutowych lub ustawowych Ośrodka, a także do występowania i prowadzenia w imieniu Miasta Gniezna spraw przed sądami w charakterze strony, wnioskodawcy, uczestnika postępowania na podstawie odrębnych pełnomocnictw.

5. Dyrektor Ośrodka wydaje decyzje administracyjne na podstawie upoważnienia udzielonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.

6. Dyrektor Ośrodka odpowiada za organizację i należyte funkcjonowanie kontroli zarządczej.

 

§ 12

 

1. Dyrektor kieruje pracami Ośrodka przy pomocy:
    - zastępcy dyrektora,
    - głównego księgowego,
    - kierowników komórek organizacyjnych,
    - samodzielnych stanowisk pracy.


2. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

3. Dyrektor Ośrodka określa w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Gniezna strukturę organizacyjną Ośrodka z uwzględnieniem podziału na  komórki organizacyjne i określa ich szczegółowy zakres zadań.

 


Dział IV.

 

Gospodarka finansowa.

§ 13

 

1.      Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

2.      Gospodarując środkami publicznymi Ośrodek zapewnia ich wydatkowanie w sposób gospodarny, celowy i oszczędny, dążąc do uzyskania możliwie najlepszych efektów.

3.      Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy.

4.      Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

5.      Majątek Ośrodka stanowi własność Miasta Gniezna i może być wykorzystany jedynie do celów związanych z realizacją zadań statutowych.

 

Dział V


Postanowienia końcowe.

 

§ 14

 

Wszelkie zmiany statutu wymagają stosownej uchwały Rady Miasta Gniezna.

 

 

Uchwała Nr Nr XXXVIII/ 474/ 2013 z dnia 27 Listopada 2013 roku - pobierz

Status Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie z dnia 27 Listopada 2013 roku - pobierzPodmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie
Autor artykułu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (2009-10-08 08:12:16)
Ostatnia zmiana: Adam Stencel (2013-12-17 13:28:23)

 

bip

mops