Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Rodzaje i formy pomocy PDF Drukuj Email

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka.

Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej danej osoby, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.


Główne formy pomocy świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują:

1. W zakresie świadczeń pieniężnych:
       * zasiłek stały,
       * zasiłek okresowy,
       * zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

2. W zakresie świadczeń niepieniężnych:
       * praca socjalna,
       * bilet kredytowany,
       * składki na ubezpieczenie zdrowotne,
       * składki na ubezpieczenie społeczne,
       * pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
       * sprawienie pogrzebu,
       * schronienie,
       * posiłek,
       * niezbędne ubranie,
       * usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
       * specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
       * mieszkanie chronione,
       * pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

 
Zasiłek stały


Prawo do świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku (mężczyźni lat 65, kobiety lat 60) lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby ubiegającej się jak i rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Wymagana dokumentacja :

 • wniosek strony
 • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (stopień znaczny bądź umiarkowany),
 • udokumentowanie sytuacji materialnej.

 

Zasiłek okresowy


Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, w szczególności na:

 • długotrwałą chorobę,
 • niepełnosprawność,
 • bezrobocie.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (historia bezrobotnego z PUP oraz dokumenty potwierdzające własną aktywność w kierunku uzyskania zatrudnienia, zaświadczenie o zarobkach wg wzoru wystawione z miesiąca  poprzedzającego datę złożenia wniosku, odcinek od emerytury, renty,
 • w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu - kserokopia decyzji,
 • w przypadku ponoszenia kosztów leczenie - zaświadczenie lekarskie oraz rachunki, za leki lub kserokopie wycenionych recept.

 

Zasiłek celowy


Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz  spełniona jest jedna  z  w/w okoliczności.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dokumenty obrazujące całokształt sytuacji materialnej, zawodowej, zdrowotnej (aktualna historia bezrobotnego z PUP, dokumenty potwierdzające własną aktywność w kierunku uzyskania zatrudnienia, zaświadczenie o zarobkach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, w przypadku posiadania dofinansowania do czynszu kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia wydatków leczenia udokumentowanie tego faktu (zaświadczenie lekarskie, rachunki za leki lub kserokopie wycenionych recept).

  Świadczenia pieniężne – „Posiłek w szkole i w domu"


- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 150 % z kryterium dochodowego;
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 150 % z kryterium dochodowego;
 

Zasiłek celowy specjalny


Może być przyznany w szczególnie uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym, w szczególności na pokrycie części lub całości leczenia.

Wymagana dokumentacja:

 • wniosek strony,
 • dowody odzwierciedlające szczególnie trudną sytuację materialną, zawodową, zdrowotną osoby bądź rodziny,
 • potwierdzenie sytuacji materialnej.

 

Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

   
Wymagana dokumentacja:

 • wniosek osoby ubiegającej się umieszczenie w placówce lub przedstawiciela ustawowego,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • zaświadczenie psychiatry w przypadku zaburzeń psychicznych,
 • zaświadczenie psychologa w przypadku upośledzenia umysłowego,
 • aktualne badania,
 • pisemna zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie  i wyrażenie zgody na potrącanie odpłatności za pobyt z renty, emerytury,
 • kserokopia decyzji z ZUS + aktualny odcinek od renty, emerytury,
 • kserokopia dowodu osobistego.

 

Poprawiony: piątek, 07 czerwca 2019 10:41
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl