Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Wymagane dokumenty PDF Drukuj Email

Dokumenty jakie należy dołączyć do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych:

Dokumenty wymagane do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka:

•    Zasiłek rodzinny:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzający wiek dziecka,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
 • oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny

Dokumenty do pobrania


•    Dodatek do zasiłku rodzinnego z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

 • zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające okres udzielenia urlopu wychowawczego oraz informacja o okresie zatrudnienia (wymagany co najmniej 6-cio miesięczny),
 • zaświadczenie ZUS od kiedy osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia społecznego,
 • imenny raport miesięczny (RMUA) osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne, z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku o dochodach w przypadku zlożonego oświadczenia z punktu 4,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Dokumenty do pobrania

•    Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.


Do jednorazowej zapomogi z tyt. urodzenia się żywego dziecka potrzebny jest tylko akt urodzenia dziecka oraz dowód osobisty osoby ubiegającej się. Wniosek można wypisać na miejscu.

Dokumenty wymagane do zasiłku pielęgnacyjnego:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.
 • Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny.doc


Dokumenty wymagane do świadczenia pielęgnacyjnego:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • w przypadku dziecka - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • świadectwa pracy potwierdzające okres opłacania składki na ubezpieczenie społeczne,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Dokumenty do pobrania

Druki dotyczące Specjalnego Zasiłku Opiekuńczego:

Wnioski o świadczenia rodzinne składa się według miejsca zamieszkania!


Do wniosku o świadczenia alimentacyjne należy dołączyć:

 • oświadczenie o osiągniętym dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 • zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów,
 • zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji,
 • inne zaświadczenia, dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń.

 Złożenie wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego jest zarazem wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.

 

Do wniosku o jednorazowe świadczenie 4000 zł z ustawy z dnia 4.11.2016r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "za życiem" oprócz wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Zaświadczenie ma potwierdzić ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
 • zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (takie samo jak do "becikowego") - wystawione przez lekarza lub położną (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych)   


Wniosek składa się w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. W Gnieźnie w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. 3 Maja 30.

Dokumenty do pobrania

Poprawiony: piątek, 12 maja 2017 08:35
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl