Baner

O Ośrodku
▪ Kierownictwo
▪ Struktura organizacyjna
▪ Statut
▪ Sprawozdania
▪ Dojazd
▪ Aktualności
Pomoc Rodzinie
▪ Działalność specjalistów
▪ System poradnictwa
▪ Terminy przyjęć specjalist.
Pomoc Społeczna
▪ Rodzaje pomocy
▪ Zasady udzielania pomocy
▪ Rejony pracowników
▪ Pomoc zimowa dla bezdomnych
Usługi Opiekuńcze
▪ Zakres pomocy
▪ Wymagane dokumenty
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
SUO
Świadczenia Rodzinne
▪ Ważne informacje
▪ Rodzaje świadczeń
▪ Wymagane dokumenty
▪ Obowiązujące kwoty
▪ Kontakt
Świadczenia wychowawcze
Informacje
Fundusz Alimentacyjny
▪ Fundusz alimentacyjny
▪ Rodzaje świadczeń
Wymagane dokumenty
Dodatki Mieszkaniowe
▪ Informacje ogólne
▪ Godziny przyjęć
▪ Pliki do pobrania
Dodatki Energetyczne
Informacja
Usługi Opiekuńcze PDF Drukuj Email

 
Podstawa prawna:

  • ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1507)
  • uchwały rady gminy bądź rady miasta określające szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze (usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, są zadaniem własnym gmin stąd regulują je także przepisy lokalne),
  • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.) – rozporządzenie dotyczy wyłącznie usług specjalistycznych.

Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług opiekuńczych osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Usługi są świadczone w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy.


Co obejmują usługi opiekuńcze?

Jedną z niepieniężnych form pomocy są:

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

             Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie im takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznawanych w drodze administracyjnej.

            Usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, a także dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem, w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, zapewnia się dostosowanie ich do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, przy uwzględnieniu zaleceń lekarza w tym zakresie, oraz zapewnia się ich świadczenie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009r. ze zm.).
   
            Zasady odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała  Rady Miasta Gniezna za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, trybu pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy, ze zmianami.

            Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, określa poniższa tabela:  

 

L.p.

Wysokość dochodu na osobę

Wskaźnik odpłatności w procentach za jedną godzinę usług dla:

Osób samotnie gospodarujących

Osób gospodarujących w rodzinie

1

Do wysokości 100% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w ustawie o pomocy społecznej

0 %

0 %

2

Ponad 100% do 200 %

4%

5%

3

Ponad 200 % do 250 %

7%

10%

4

Ponad 250 % do 280 %

14%

15%

5

Ponad 280 % do 300 %

20%

25%

6

Ponad 300 % do 320 %

30%

40%

7

Ponad 320 % do 340 %

40%

50%

8

Ponad 340 % do 370 %

55%

60%

9

Ponad 370 % do 400 %

70%

75%

10

Ponad 400 % do 430 %

85%

90%

11

Ponad 430 %

100%

100%

         Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustala się na podstawie dochodu strony lub rodziny oraz obowiązującej tabeli odpłatności.

            Cena jednej roboczogodziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez gminę w ramach zadań własnych, która jest podstawą do naliczenia odpłatności za świadczenie usług wynosi 22,87 zł.

            Istnieje możliwość zwolnienia częściowego lub całkowitego z odpłatności za usługi w przypadku udokumentowania wydatków klienta związanych z leczeniem, korzystaniem z co najmniej dwóch rodzajów usług, koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, stratami z powodu wypadków losowych lub innych uzasadnionych przyczyn. 

 

Poprawiony: wtorek, 08 października 2019 08:04
 
Zobacz też

 BIP

 
kapital_ludzki

www.efs.gov.pl
www.kapitalludzki.gov.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mpips.gov.pl

Biura Rzecznika Praw Obywatelskich
www.brpo.gov.pl


Pomoc Społeczna
pomocspoleczna.ngo.pl


Portal dla osób z niepełnosprawnością
niepelnosprawni.pl


Pogotowie dla ofiar
przemocy w rodzinie
www.niebieskalinia.pl


Stowarzyszenie
Niebieska Linia
www.niebieskalinia.org


Stowarzyszenie MONAR
www.monar.org 
www.monar.kki.pl